2021-07-22: Het hoerenloeder ligt op de loer

2021-07-22: Het hoerenloeder ligt op de loer

Het hoerenloeder ligt op de loer

De HEERE God zegt in zijn tien geboden (Exodus 20:1-17): Gij zult niet echtbreken. De Here Jezus herhaalt dat gebod in de Bergrede in Mattheüs 5:27 en 28. Ieder die in z’n hart een vrouw aanziet om haar te begeren pleegt reeds echtbreuk. Hoe waar is dat niet? De zonde van het oog is onvoorstelbaar. En wat is er niet een verleiding. God heeft de vrouw gemaakt om haar binnen een huwelijk te bemin­nen. Maar echtbreuk ligt op de loer. We worden verleid en we verleiden. Dan is een direct gebod: Gij zult niet echtbreken. We hebben de echt en dat geldt onvoorwaardelijk. Wat een ellende als we hier mee gaan marchanderen. Het leven zit er vol van.

Hoe moeilijk is het voor jongens en meisjes om rein en heilig op te groeien 

De hoererij, de seks, zit er zo maar in. Het is de invals­poort voor de duivel. Het is vreselijk. En we worden er zo maar door geraakt. Het is gevaarlijk. Opvoeden begint dan ook al in de moederschoot. We moeten onze kinderen al heel jong gronden in het woord van God. Allang voordat we het over ‘seksueel actief’ moeten hebben. Wen ze om zelf heel jong de Bijbel te lezen. Dat moeten wij zelf ook doen om constant te reinigen en heiligen. Want de in­vloeden zijn er alom. We moeten ons daar krachtig tegen verzetten. Pas op. Het hoerenloeder ligt om de hoek. Want tegenwoordig heeft jong en oud al een bordeel op zak! En Jezus is daar heel duidelijk over: Wie daar aan mee doen, zullen het koninkrijk der hemelen niet beërven. Punt uit. Het tiende gebod zegt nogmaals: Gij zult niet begeren uws naasten vrouw. De begeerte, de hebzucht, de jaloezie, dat zit zó in ons gebakken, dat God er wel een krachtig gebod van moet maken. En dat gaat ook heel breed. Je zult niet begeren dat wat van iemand anders is. In alles. En de begeerte zit ons allen op de hielen.

De Bijbel, hét Handboek Seksualiteit, redt ons uit de duisternis

De tien geboden zijn een zegen. Je wordt er rustig van. Je krijgt er vrede van in je hart. Je ziet dat je er een gezin, een familie, een samenleving op kunt bouwen. Wélzijn en wélvaart zijn een gevolg van de vreze des HEEREN. Als je/u lijdt aan leesloosheid en gebedsloosheid dan ben je een aanvalspoort voor seksduivels. En onze hoererij is een werk van de duisternis. De Bijbel is dan ook hét Handboek Seksualiteit, het is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105). Ben je te ver gegaan God wil je bekeren door zijn Woord en Geest. Daar word je enthousiast van! Dat moeten we gaan toepassen. Dat werkt! Het werkt! En dat is God. God is goed voor alle mensen. Gods wetten zijn universeel, omdat de aarde Hem toebehoort. Of je het nu gelooft of niet. Het is waar! Ga ‘wonen’ in de Bijbel! Elke dag. Met ons Bijbelleesplan www.kiesdanhetleven.nl willen we helpen.    

HEERE, dank U wel voor uw tien geboden in Exodus 20 

Wat een universele waarheid. Levensregels van uw grote liefde waar ieder en iedereen in elke situatie op kan leven. HEERE, dank U wel dat U ook de toepassing erbij levert. Het is heel eenvoudig; kies dan het leven en niet de dood. Kies de zegen en niet de vloek. En nog indrukwekkender levert U ook de methode erbij. U weet dat we het uit ons zelf niet kunnen. U bekeert ons opdat wij bekeerd zijn. Zo duidelijk klinkt het in Klaagliederen 3:22  Het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen, niet vernield zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw o HEERE. Elke dag zijn zij nieuw. Wat een wonder. Dat is de werkelijkheid en de waarheid. Die waarheid maakt je vrij. Wat een belofte. En Messias Jezus roept dan ook luide stem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Geweldig. Wat een verlossings plan dat ons om niet wordt aangeboden. Want een ieder die dorst heeft neme het water des Levens om niet. En wie van dat water gedronken heeft zal nimmer dorsten tot in der eeuwigheid. Lees dat plan en je ontdekt er een logisch verband in. Het spreekt vanzelf en je kunt met je verstand doorzien dat we een Verlosser nodig hebben die ons uit zijn genade op het rechte pad wil houden. Want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Psalm 119:105. Dat is de cadans van heel Psalm 119. Nee, de cadans van de gehele Bijbel. 

En dat kun je alle mensen duidelijk maken

Je  kunt het met je verstand doorzien zoals Paulus in Romeinen 1 en 2 ook heel krachtig aantoont. Wil je daar niet aan dan  kies je zelf voor de tegenstander van God. Want kies je niet voor het leven, kies je niet voor de zegen dan heb je gekozen voor de vloek en de dood. Dat wordt keer op keer in de gehele Bijbel met zoveel woorden beschreven zoals in de tien geboden. Maar ook als Salomo de tempel inwijdt en een opsomming geeft van zegen en een opsomming van de vloek met ook de constante oproep om als je verkeerd bent gegaan je schuld te belijden, je te verootmoedigen en je te bekeren zodat God weer de zegen kan uitstorten. 2 Kronieken 7 vers 14 is het keerpunt. En vers 15 roept ons op om volhardend te bidden onder het toeziend oog en oor van God. Wat een geweldige werking en kracht van het gebed. Daar weten we ook alles van want daar staat de Bijbel vol van. Jakobus bevestigt het krachtig in hoofdstuk 5. Hij benadrukt als het over gebed gaat dat wij allemaal zijn als Elia. En Elia bad een gebed en het regende drie en een half jaar! Niet en hij bad weer en de regen kwam nadat het wonder op de Karmel gebeurd was en God vuur van de hemel liet neerdalen om het met water overgoten offer van Elia te verbrandden. Daarna ging zijn knecht de berg op om te zien of er regen kwam en er kwam een regenwolkje als ‘eens mans hand’ waarna de stortbuien los barsten. Want zegt Jakobus: het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Zo komen we tot U en buigen onze knieën voor zoveel genade en liefde, geduld en bemoediging om in U te blijven omdat wij geborgen zijn in Christus in God. We roepen uit naar U of U ons land en ons volk wilt zegenen en behoeden voor verdere ondergang. Dank U voor zoveel voorgangers en kerkenraden die hun knieën voor Babel/Baäl niet gebogen hebben. HEERE gord hen aan om zondag op de kansel uw woord van genade en opwekking te prediken. HEERE, het zijn uw woorden. Doe hen zelf versteld staan van uw openbaring aan hen. Heere doe een opwekking uitbarsten. Stuur uw engelen in groten getale naar de deelnemers aan de kabinetsformatie en naar alle politici die nu met zomerreces zijn. Spreek tot een ieder van hen op uw bijzondere wijze. U kunt hun harten richten daarheen waar U wilt.     

Wij lezen Exodus 20:1-26 

 
Naar alle artikelen