2021-07-17: Babel is gevallen en Babel zal vallen. De Bijbel is geen buiksprekersboek

2021-07-17: Babel is gevallen en Babel zal vallen. De Bijbel is geen buiksprekersboek

Babel is gevallen en Babel zal vallen. De Bijbel is geen buiksprekersboek

Wie aan Sion komt zal gewroken worden. Het staat er ondubbelzinnig. Dat gold toen en dat geldt dus ook nu. Hoe kan Europa ooit de straf ontlopen van de Holocaust. Daar is Europa nog lang niet van af. Dat zal in Armageddon ondubbelzinnig duidelijk worden. Zeker nu Europa opnieuw overloopt van antisemitisme. Wat denken we wel. God zegt het duidelijk. Het is door de geschiedenis ook duidelijk gebleken. Wat is er van Assyrië overgebleven. Wat is er van Babel overgebleven. Niets. Het is een woestenij. Tot in eeuwigheid. En dat zal zo zijn met allen die Gods oogappel denken aan te kunnen raken. Ze zullen proberen de steen te heffen, maar ze zullen zich deerlijk verwonden

En dat geldt ook voor de kerk die niet meer gelooft in het Israël van God. Voor hen kan Israël in Oeganda liggen. Wat een leugen. Het staat er toch ik weet niet hoeveel keer dat Israël Israël is. De Bijbel is geen buiksprekersboek. Het is gewoon een boek dat recht heeft om serieus genomen te worden. En doen we dat niet dan moeten we ook niet vreemd opkijken dat het onheil dat daaraan verbonden is ons zal treffen. We kunnen de klok erop gelijk zetten. Dat wat nog gebeuren gaat als oordeel over allen die tegen de God van Israël zijn staat duidelijk beschreven. Dat zal dan ook gaan gebeuren. Het is een letterlijke repetitie van wat er met Babel gebeurd is.

Het wordt weer Babel genoemd. Het Babel van de eindtijd. Het is er als het ware letterlijk een kopie van. En Babel is toen letterlijk gevallen zoals God dat heeft gezegd. En het is alsof Babel van nu ook letterlijk zo zal vallen. Er zal niets van over blijven. En we hebben met 11 september 2001 er al in een voorproef gezien. Armageddon. Apocalyps werd geroepen. En zo was het. Het oordeel spreekt. En nu met de financiële crisis vielen de bommen op Wallstreet. Het rijk van de kooplieden valt in één uur. We zien het voor onze ogen gebeuren. Het is allemaal zo praktisch profetisch. Het lijkt de werkelijkheid zoals we het nu beleven. Onvoorstelbaar duidelijk.

Het lijkt of Openbaring en Jeremia voor ons vandaag zijn geschreven. Duidelijk en klaar. Dus Messias Jezus staat op het punt om terug te komen. De tijd is vervuld. Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Gelooft het evangelie. Het lezen van Jeremia 50 en 51 lijkt als twee druppels water op wat er vandaag aan de dag gebeurt. Zo offeren wij vandaag aan de abortus Moloch. Gods oordeel staat vast. Nog een korte tijd en het oordeel komt. Hij was, is en blijft de Messias. Glorie voor zijn naam. Als je aan de kinderen komt, kom je aan Hem.

 Gods profetische marsroute 

God heeft gesproken door zijn heilige profeten. En Messias Jezus zegt dat alles wat geschreven en geprofeteerd is is geprofeteerd opdat wij zullen begrijpen wat Gods plan met ons leven en met deze wereld is. De profetie die vervuld is lezen we in Gods woord. En dat wat nog vervuld gaat worden kunnen we afleiden uit wat God in de vervulde profetieën heeft geprofeteerd en in de nog niet vervulde profetieën heeft aangekondigd. Het is onvoorstelbaar duidelijk hoe de profetische marsroute is. We hoeven daar niet aan te twijfelen. We hoeven ook niets te vergeestelijken of niet te verklaren. Geloof wat er staat. Dan heb je wat er staat. Je moet het gewoon lezen. En wat er staat zal gebeuren. Stefanus gaat de hele openbaring door en vertelt wat God door de eeuwen heeft gedaan. Maar als hij zegt dat ze altijd hun profeten hebben gedood en nu ook hun eigen Messias, dan is de boot aan. Want zij gaan er prat op dat ze Mozes en de profeten hebben. En nu komt deze man van de Weg, deze man van een sekte van die valse Messias vertellen dat ze hun profeten gedood hebben.

Ze gaan er prat op dat ze Mozes en de profeten hebben en daar moet je niet aankomen. Ze zijn zo in de wiek geschoten dat ze stenen oppakken en Stefanus zonder vorm van proces stenigen. Als de dogma's zo zijn ingesleten en de verharding zo groot is dan ben je in staat om een ander te doden. Er is niets veranderd. Ze hebben de tora en de profeten maar ze lezen ze met verduisterd verstand. Er ligt een bedekking op hun aangezicht. Kennelijk kun je de Bijbel zo lezen dat je een bedekking hebt. Je leest maar je leest het niet. Je leest het met je eigen dogmatische bril. En dat is sinds de zondeval het grote gevaar. De mensenmoorder van den beginne blijft je influisteren; er staat geschreven maar het zit zo en zo. En vandaag is het nog zo. Het staat zo duidelijk geprofeteerd dat Messias Jezus is gekomen zoals geprofeteerd voor de verzoening van onze zonden. Hij maakt de weg vrij voor de komst van zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid.

Het staat er zo duidelijk elke keer als de komst van de Messias geprofeteerd is en als de Messias gekomen is worden de profetieën van zijn wederkomst en wat daaraan voorafgaat klip en klaar geprofeteerd en vastgelegd. Maar al heel snel is het dogma van de geestelijk Israël theologie, de vervangingstheologie binnengeslopen en het dogma geworden van de christelijke kerk. De beloften voor Israël zijn met de komst van de Messias overgegaan op de kerk. Tot op vandaag is dat de leidende theologische gedachte in de christelijke kerk. En ook al is er toenemende liefde voor Israël toch blijft het virus van deze geestelijk Israël leugen krachtig en kennelijk onuitroeibaar. Met alle gevolgen van dien. We raken het zicht op de profetie kwijt. We kunnen niet anders dan alles wat over Israël geprofeteerd staat van toepassing te verklaren op de kerk. En hoe krom deze gedachte ook is men doet hardnekkige pogingen om alles wat op Israël betrekking heeft er de kerk voor in de plaats te lezen.

 Jezus heeft Saulus gestopt op de weg naar Damascus. Jezus zegt: Saul Saul waarom vervolgt gij mij? Lees het. Lees het. En de rest van zijn leven weet hij niets anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, dat heeft hij geweten. Overal komen de Joden tegen hem in opstand en ruien de stad en de burgerlijke overheden en de Romeinse bezetters op. Hij wordt gegeseld, gestenigd, in de gevangenis geworpen. Ze waarschuwen hem nu om niet naar Jeruzalem te gaan. Maar hij gaat, want hij is bereid om voor Jezus te sterven. Het leven is mij Christus en het sterven gewin.

 Bijna alle discipelen zijn vermoord om het geloof. Maar het evangelie is de wereld overgegaan. En overal staan de martelaren om het geloof in de martelaren boeken opgetekend. Vandaag herdenken we Johannes Hus, martelaar in de vroeg christelijke kerk, maar ook een Wycliffe. De brandstapels hebben gerookt door de eeuwen heen. En vandaag wordt het de Messias belijdende gemeenten in Israël moeilijker gemaakt in het door orthodoxe partijen in de Knesset opgedrongen anti-messias beleid. En vandaag zijn nog nooit zoveel christenen vervolgd, meer dan tweehonderd miljoen. En de opkomende jihad Islam onthoofdt zonder mededogen groepen christenen maar ook geloofsgenoten van andere snit. 11 september staan we weer stil bij de twee vliegtuigen die de Twintowers invlogen die met donderend geraas instortten en 3000 mensen omkwamen.

 Dat wat als een naïeve democratische lente werd aangekondigd  in het Midden-Oosten werd al gauw veranderd in een brute strijd van de soennitische Wahabitische moslim strijd om alles wat niet voldeed aan de agressieve Medina uitleg van de Koran te vuur en te zwaard te bestrijden met uitroeiing en vernietiging. Was met het verslaan van het Ottomaanse rijk honderd jaar gelden het Midden Oosten verdeeld in de landen zoals wij die sindsdien kennen. Vandaag staat het Midden-Oosten in brand De westerse landen onder aanvoering van Amerika met hun verzwakkende internationale macht kijken toe.

 Het doel is om op te rukken naar Jeruzalem en de Joden de zee in te drijven. De haat wordt alle kinderen in moslim gezinnen al vanaf de geboorte ingewreven. En ook de moslims die met miljoenen over West Europa zijn uitgewaaierd sinds de Tweede Wereldoorlog en nu in steeds grotere getale als vluchtelingen te land ten voet en ter zee in Europa belanden. We lezen in het slot van Jeremia hoe Assyrië de tien stammen van Israël in ballingschap heeft gebracht, maar om hun vergrijp aan Gods uitverkoren volk zijn weggevaagd door de legers van Babel die vanwege de gruwelijke zonden van het twee stammen rijk Juda en Benjamin ook de rest van Israël in ballingschap heeft doen gaan. Maar wee je gebeente als je aan Gods oogappel komt. Dan zul je je deerlijk verwonden. En zo profeteert Jeremia dat ook het grote Babel dat onneembaar is en in grote wellust en goddeloosheid de HEERE God tart valt door de oprukkende troepen van de Meden en Persen uit het noorden. Ook zij hebben uit machtswellust zich vergrepen aan Gods verbondsvolk. En zij gaan ook ten onder. Zo zal het ook vandaag vergaan met de volkeren die aan Gods oogappel komen. Israël is na 70 jaar ballingschap teruggekeerd. Jeruzalem is herbouwd. En na 1948 en de vorming van de staat Israël zijn miljoenen door de Tweede Wereldoorlog opgejaagde Joden weer met strijd en moeite teruggekeerd naar hun beloofde land om ook nu te ervaren dat ze omgeven zijn door agressieve buren die niets anders willen dan dat alle Joden vermoord worden. We leven in profetische tijden. 

We leven in profetische tijden. 

We kunnen en mogen er de klok niet bij zetten maar we moeten wel letten op de tekenen der tijden. We mogen en moeten leven in de vurige verwachting van zijn wederkomst. Alles wat onverklaarbaar en plotseling in het Midden-Oosten is uitgebarsten heeft alles te maken met de vervulling van nog onvervulde profetieën. Dat kan nog op vele manieren gebeuren. Het is in het boek Daniël en ook Openbaring geheim gehouden totdat de tijd aanbreekt. We kunnen wel profetisch en met zekerheid zeggen dat Jeruzalem de stad Gods is en blijft. We weten zeker dat Messias Jezus zijn voeten op de Olijfberg zal zetten en terug zal komen zoals Hij heengegaan is. Maar dat de tijden en gelegenheden in Gods handen zijn. Daarom is het van levensbelang om alles wat God geopenbaard heeft in zijn woord te lezen en te bestuderen. Het is Gods openbaring aan ons. Hij leest ons dus door zijn woord en zijn Geest. En de Heilige Geest zal ons de woorden te binnen brengen die we moeten spreken. We zijn op weg naar Armageddon, waar de volkeren naar toe gedreven worden om in een veldslag tegen zijn uitverkoren volk in de pan gehakt te worden op het moment dat Israël in grote benauwdheid komt, ook weer om de zonden die ze bedrijven en omdat ze nog steeds hun Messias afwijzen, maar dan plotseling de HEERE God ingrijpt en de legers van de volkeren zelf de nederlaag toebrengt. Het staat geprofeteerd. Het zal dus gebeuren. En dan zal God zelf zijn wetten in hun binnenste leggen en zij zullen onder grote rouwklacht zien en erkennen dat deze Messias Jezus die zij gekruisigd hebben ook hun Messias is. En dan zal van Jeruzalem de wet uitgaan over de hele wereld en de volkeren zullen optrekken om elk jaar het Loofhuttenfeest met Israël te vieren. Wat een dag zal dat zijn. Moge de bedekking die op Israël en de volkeren ligt worden weggenomen. Lees dan wat er staat en geloof wat er staat. Dan heb je wat er staat. Amen.   

Jeremia 51:34-64  Handelingen 21:1-14
Naar alle artikelen