2021-07-16: Meer dan 20 voorstanders van abortus klagen Texas aan om verbod op hartslag abortus te stoppen - Over 20 Abortion Advocates Sue Texas to Stop Heartbeat Abortion Ban

2021-07-16: Meer dan 20 voorstanders van abortus klagen Texas aan om verbod op hartslag abortus te stoppen - Over 20 Abortion Advocates Sue Texas to Stop Heartbeat Abortion Ban

- Meer dan 20 voorstanders van abortus klagen Texas aan om verbod op hartslag abortus te stoppen

- Over 20 Abortion Advocates Sue Texas to Stop Heartbeat Abortion Ban

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Dinsdag spanden meer dan twintig abortusaanbieders een rechtszaak aan tegen Texaanse ambtenaren om een recent aangenomen wetsvoorstel tegen te houden dat abortus verbiedt nadat een foetale hartslag is waargenomen. Foetale hartslagen worden gewoonlijk rond de zesde week van de zwangerschap gedetecteerd.

Bron: Christian Headlines

In mei, zo meldde Christian Headlines, tekende gouverneur Greg Abbot een wetsvoorstel voor abortus na hartslag, dat de meeste abortussen verbiedt nadat een hartslag is gedetecteerd.

Volgens CBN News staat de wetgeving ook toe dat iedereen, zelfs buiten Texas, abortus-aanbieders of iedereen die iemand helpt een abortus te krijgen na zes weken zwangerschap, kan aanklagen. Degenen die de rechtszaak winnen, kunnen tot $10.000 aan schadevergoeding krijgen.

Volgens een persbericht van de Whole Woman's Health Alliance, een hoofdaanklager in de rechtszaak, vindt ongeveer 85 procent van de abortussen in Texas plaats als een vrouw minstens zes weken zwanger is, zo meldt de Texas Tribune.

Andere eisers in de rechtszaak zijn geestelijken, artsen en klinieken die worden vertegenwoordigd door Planned Parenthood en het Center for Reproductive Rights.

Senior raadsman van het Center for Reproductive Rights en hoofdadvocaat van de rechtszaak Marc Hearron zei dat het wetsvoorstel "eindeloze rechtszaken" zou kunnen opleveren.

"Het geeft volslagen vreemden, anti-abortus activisten, de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen en zich te bemoeien met de beslissing van de patiënt. Die mensen kunnen in wezen proberen de rechtbanken te kapen voor hun ideologische agenda."

Tot de gedaagden in de rechtszaak behoren rechters en provinciegriffiers in Texas, de Texas Medical Board, de Texas Board of Nursing, de Texas Board of Pharmacy, de procureur-generaal en de directeur van Right to Life East Texas, Mark Lee Dickson.

"Het enige dat nog belachelijker is dan deze rechtszaak is het feit dat we mensen hebben, hier in Texas, die vechten om het leven van onschuldige ongeboren kinderen te beëindigen," schreef Dickson dinsdag in een Facebook post.

John Seago, wetgevend directeur voor Texas Right to Life, toonde zich optimistisch dat het wetsvoorstel, dat op 1 september in werking treedt, zal worden gehandhaafd.

"We hebben nog steeds het volste vertrouwen in de innovatieve juridische strategie en de zorgvuldig opgestelde aard van SB 8," zei Seago in een verklaring. "We zijn er volledig van overtuigd dat deze pro-life prioriteit uiteindelijk zal worden gehandhaafd en talloze vroeggeboren levens zal redden."**********************************
ENGLISH:
On Tuesday, more than twenty abortion providers filed a lawsuit against Texas officials in order to block a recently passed bill that bans abortions after a fetal heartbeat is detected. Fetal heartbeats are typically detected around the sixth week of pregnancy.

By: Christian Headlines

In May, as Christian Headlines reported, Governor Greg Abbot signed a heartbeat abortion bill into law, prohibiting most abortions after a heartbeat is detected.

According to CBN News, the legislation also allows anyone, even outside of Texas, to sue abortion providers or anyone who helps someone get an abortion after six weeks of pregnancy. Those winning the lawsuits could be awarded up to $10,000 in damages.

According to a press release from the Whole Woman's Health Alliance, a lead plaintiff in the suit, around 85 percent of abortions in Texas happen when a woman is at least six weeks into her pregnancy, the Texas Tribune reports.

Other plaintiffs in the lawsuit include clergy, doctors and clinics who are represented by Planned Parenthood and the Center for Reproductive Rights.

Senior counsel for the Center for Reproductive Rights and lead attorney on the suit Marc Hearron said that the bill could produce "endless lawsuits."

"It allows complete strangers, anti-abortion activists, to sue and interfere with the patient's decision. Those people may try to essentially hijack the courts for their ideological agenda."

Defendants in the lawsuit include judges and county clerks in Texas, the Texas Medical Board, the Texas Board of Nursing, the Texas Board of Pharmacy, the state attorney general, and the Director of Right to Life East Texas, Mark Lee Dickson.

"The only thing more ridiculous than this lawsuit is the fact that we have people, right here in Texas, who are fighting to end the lives of innocent unborn children," Dickson wrote in a Facebook post on Tuesday.

John Seago, legislative director for Texas Right to Life, expressed optimism that the bill, which will go into effect on September 1, will be upheld.

"We still have the utmost confidence in the innovative legal strategy and carefully drafted nature of SB 8," Seago said in a statement. "We fully believe this pro-life priority will ultimately be upheld and save countless pre-born lives."
Naar alle artikelen