2021-07-15: Opwekking vandaag, op de knieën tegen de stroom in!

2021-07-15: Opwekking vandaag, op de knieën tegen de stroom in!

Opwekking vandaag, op de knieën tegen de stroom in!

De 14e juli: Quatorze Juillet 1789; het begin van de Franse revolutie. Een grote dag in Frankrijk. De bestorming van de Bastille. De revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Liberté, egalité, fraternité. Weg met de koning, weg met de kerk. De guillotine. Wat een geweld. Wat een revolutie. En wat is er van over. De kerk in Frankrijk is de grote kathedralen. De lege banken. Waar is het Genève van Calvijn. Wat is er van de reformatie overgebleven. Waar blijft de geloofsmoed. Waar blijft de evangelisatie. Waar blijft de hartstocht van de predikers. Waar zijn de Paulussen en de Petrussen en alle andere geloofshelden door de eeuwen heen. Opwekking vandaag, alleen tegen de stroom in! 

Het is tijd om met het evangelie op stap te gaan. Weer nieuw elan. Niet de ondergang van het Avondland, maar de moed van de nieuwe generatie om weer het evangelie opnieuw met elan te brengen. Wat was het een wonder dat er een EO kwam. Wat was het een wonder dat ik daar naar toe getrokken werd. Het was een wonder om te zien hoe tegen de stroom in deze conservatieve EO in een tijd van secularisatie en verval tegen deze stroom in groeide als een wonder en de grootste omroep werd.  

Een EO die door ieder werd verguisd. Niet in de laatste plaats door de christenen zelf. Wat een haat, wat een nijd. Wat een afgunst. Wat een laatdunkende geluiden. Wie gaat er nu met deze omroep op stap als je weet dat het toch niets wordt. En zo was het van alle kanten. Maar wij trokken ons er niets van aan. We programmeerden programma’s waarin het evangelie centraal stond. Voor jong en oud. We draaiden er niet om heen. We lieten de tegenstanders niet binnen. We proclameerden de waarheid tegen alle verdrukking in. En de leden stroomden toe.  

Je moet nooit met de stroom meedenken. Je moet niet denken dat je de verkeerde kant op zwemt. Verse vis zwemt tegen de stroom in. En zo is het. Dat wat vergaat stroomt met de stroom mee. En dan zie je het verval. Nieuw elan gaat altijd tegen de stroom in. En daar moet je altijd op letten. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Je moet steeds op je hoede zijn om niet met de doemdenkers of de compromissen zoekende meerderheid mee te gaan. Daar zijn in de geschiedenis al zoveel mensen mee in de mist geraakt. Moge de EO terugkeren en weer tegen de stroom in gaan. 

Het was een lust om vanuit die gezindheid met elkaar op stap te gaan. Ik kan er een boek over schrijven. En dat moest ik ook maar eens doen. Het was en is een indrukwekkende periode geweest in de geschiedenis van de omroepen. De EO. Een onmogelijkheid. De EO een wonder. Ik schrijf het hier op deze veertiende juli omdat het ook het begin is van een Frankrijk. Ni Dieu ni maître. Geen God, geen meester. Het is het Frankrijk van de goddeloze filosofen. Van de universiteiten waar God werd uitgebannen. We hebben God niet meer nodig. En vandaag hebben we te maken met een god(de)loos Frankrijk. 

We hebben te maken met een Europa waar het evangelie langzaam wegebt. We hebben te maken met een Nederland waar de kerken leeglopen. We hebben te maken met een werelddeel waar het oordeel over afgeroepen wordt. Het is het werelddeel waar we Gods uitverkoren volk hebben uitgemoord in de grote Endlösung van de Joden. Die Juden sind unsere grösste Feinde. Al in 1933 geschreven op de muren van de grote massabijeenkomsten van Hitler. Een Hitler die door de Duitsers werd aanbeden als de redder van de natie. Sieg Heil. 

En niemand verzette zich tegen zijn rassenleer. En daar gingen de bussen met dementerende ouderen en gehandicapte jongeren en ouderen. Het T4 programma. Alles punktlich geregeld en geadministreerd. De Gnadentod was toch een zegen. En je wilt toch niet de zo noodzakelijke struise verpleegsters hun krachten en energie laten besteden aan mensen die toch niets waard zijn. We hebben ze hard nodig om de gewonden van de slagvelden te verzorgen en weer op de been te brengen om het grote Duitsland uit te breiden met Lebensraum. In de propaganda film ‘Ich klage an’ zien we nog helemaal voor ons.

En als dan besloten wordt tot de uitroeiing van alle Joden uit het Duitse Rijk op de Wannsee conferentie op 20 januari 1942, vlak bij Berlijn dan worden de gas- en verbrandingsovens, eerst uitgeprobeerd op de 200.000 eigen Duitsers, in sneltempo omgebouwd tot gigantische ovens en concentratiekampen waar de treinen uit heel Europa af en aan rijden om uiteindelijk 6 miljoen Joden, zigeuners, homoseksuelen, Jehova getuigen, Poolse priesters en allen in verzet om te brengen. Zij zijn de Untermenschen, de vliegen, het onkruid dat je vernietigt. 

En nu vandaag gaat die schuld nog over Europa. We hebben er nooit voor geboet. We hebben nooit één trein gestopt. We hebben het allemaal door laten gaan. Zowel Rooms als Protestant hebben de moordenaars van hun Jezus naar de gaskamers en verbrandingsovens laten rijden. En nu nog is het antisemitisme, en de vervangings theologie huizenhoog. Wat een oordeel gaat over Europa. Geen wonder dat het evangelie wegebt uit Europa. De boze gaat tekeer. Het oordeel gaat over het Avondland. 

En als klap op de vuurpijl zijn we nu terechtgekomen in een nieuwe Holocaust van nog oneindig grotere proporties dan de Holocaust van Hitler. Vandaag zijn de ongeboren kinderen het slachtoffer van de selectie en discriminatie. Je bent gewenst of ongewenst. En als je ongewenst bent dan mogen ze je met de abortuswetten in de hand uit de moederschoot rukken. Ze zijn niet waard om te leven. Je wilt toch niet meewerken aan het op de wereld zetten van ongewenste kinderen. Nee toch. En daar gaan de treinen enkele reis richting abortusklinieken. Niemand houdt ze tegen. 

Wij woonden in Assen langs de spoorbaan waar elke dinsdag om één uur “die” trein voor ons huis rangeerde met een nieuwe lading van duizend Joden uit het vlakbij ons gelegen concentratiekamp Westerbork enkele reis Auschwitz. Mijn moeder heeft met mij voor de overweg gestaan. Het was onheilspellend. Ze probeerden briefjes uit de goederenwagons te gooien, maar de bewaker pakte ze op. Een week later kwam de trein maandagavond ‘leer’ terug. Op de wagons zat een bord met ‘Westerbork-Auschwitz en Auschwitz-Westerbork, die Wagone lehr zurück schicken!’ En zo gingen een en negentig treinen! Met 102.000 lading.

Vandaag zijn de ongeboren ongeplande kinderen ongewenst. Wie ze proberen tegen te houden van abortus worden gezien als mensen die de vooruitgang tegenhouden. Dat zijn de mensen die je zo snel mogelijk naar de rand van de samenleving moet manouvreren. Oordeel op oordeel dendert over Europa en de wereld. Wie had ooit kunnen denken dat de afgodsbeelden van de Moloch opnieuw zouden worden opgericht in de steden van de wereld. In Bijbelse tijden werden de kinderen geofferd aan de afgod Moloch door ze in de brandende armen van het afgodsbeeld te gooien waar ze onder erotische orgieën schreeuwend levend verbrandden. Hun bloed vloeide. De profeten waarschuwden met kracht, maar werden uitgejouwd en vervolgd en gedood, zoals later Stefanus herhaalt, waarop ze ook hem stenigen.

En door de ongehoorzaamheid gaan eerst in 722 voor Christus de tien stammen in ballingschap naar Assyrië en ze zijn nooit meer teruggekeerd. En in 586 voor Christus gaan de twee stammen Juda en Benjamin naar Babel en wordt Jeruzalem verwoest inclusief de tempel. Op het offeren van de kinderen aan de Moloch staat het oordeel van God. Later wordt ook Assyrië door de Babyloniërs verjaagd en dan de Babyloniërs door de Meden en Perzen omdat ze Gods oogappel Israël hebben vervolgd en aangeraakt. Israël zondigt dan wel en de volkeren worden door God gebruikt om ze te straffen maar wee die volken die het doen. Zij gaan er ook aan. Want zij vallen aan in grootheidswaan en om hun macht te tonen. Toen maar ook nu.

Vandaag wordt elke hartslag een kind geofferd aan abortus. 50 miljoen per jaar. Wereldwijd al meer dan anderhalf miljard. www.numberofabortions.com. In ons land al meer dan anderhalf miljoen. God haat het vergieten van onschuldig bloed. Abortus is het eindtijdoordeel. Na abortus ook euthanasie en nu ook de lgbhti gender explosie die alles goedkeurt wat God verboden heeft. De tijd gaat snel. De oproep klinkt. De tijd is vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeert u. Gelooft het evangelie. De maat van Gods gramschap raakt vol. Zie dan de tekenen der tijden. Ga niet mee met de stroom van de afval, maar wees sterk en moedig want wie volhardt tot het einde zal behouden worden. En zie Ik ben met u tot de voleinding der wereld. 

De schuld die tot op vandaag als een loden last op Europa drukt vanwege de Holocaust en nu de abortus-kinder-Holocaust effent de weg naar het oordeel en de weg naar de laatste strijd in het dal van  Armageddon in Israël, waar Europa en alle volken verzameld worden in het dal van Armageddon en God zelf zal ingrijpen en de legers der volkeren in de pan gehakt worden. Dan zal God zelf ingrijpen en komt zijn rijk van recht en gerechtigheid. Dan zal de Messias terugkomen zoals Hij gegaan is op de Olijfberg die oostelijk van Jeruzalem ligt en zal Hij overwinnend Jeruzalem intrekken door de Gouden Poort in de tempel die herbouwd wordt.

Dan zal de wet uitgaan van Jeruzalem en alle volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Glorie voor zijn naam. We leven in enerverende tijden. We mogen die waarheid proclameren. We mogen de Bijbel naast de krant leggen. We moeten ons verootmoedigen. We moeten zijn oogappel niet aanraken. We moeten achter Israël gaan staan. We moeten de Messias prediken. We moeten de vervangingstheologie bestrijden. We moeten abortus afschaffen. We moeten opstaan en het woord prediken. We moeten moed vatten. Nieuwe pinnen in de grond slaan.

We mogen elkaar oproepen om tegen de stroom in te zwemmen. We mogen de troepen mobiliseren. We mogen elkaar zegenen en bemoedigen. We geven de strijd niet op. We blijven staan. We zijn dankbaar. We blijven wonen in het woord. We blijven onze knieën buigen. We zingen met het engelenkoor het eeuwige halleluja omdat zijn rijk komt. Wat een heerlijke toekomst hebben we in het vooruitzicht. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. HEERE, zegen het werk van onze handen. Doe ons opstaan en met U gaan. U bent de overwinnaar. U komt alle macht en majesteit toe. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. 

Als Hij zijn leven voor mij, voor ons gegeven heeft. Hij heeft ons eerst liefgehad. En wie heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als U doet wat Ik zeg. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt. Een groter gebod dan deze is er niet. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het staat allemaal geschreven. Het is allemaal geprofeteerd. Als je leest wat er staat, en je gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag! Glorie voor uw naam. Verwacht met vurig verlangen de komst van Hem, die zegt: “Ik kom spoedig” Kom Here Jezus!
Naar alle artikelen