2021-07-08: Beter dan Olympisch goud - Better Than Olympic Gold

2021-07-08: Beter dan Olympisch goud - Better Than Olympic Gold

Beter dan Olympisch goud - Better Than Olympic Gold

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Door Bradley Mattes
De Olympische Zomerspelen beginnen op 23 juli.

Op dit wedstrijdniveau staat er veel op het spel voor atleten die zwaar hebben geïnvesteerd in hun streven naar Olympisch goud.

Vrouwelijke atleten die tijdens hun carrière zwanger worden, staan onder immense druk om hun baby's te aborteren. Kinderen die worden beschouwd als noodzakelijke nevenschade om de droom van een Olympiër te beschermen.

Een kern van moedige atletes bewijst het tegendeel van de neezeggers.

Allyson Felix is een Olympische superster met negen medailles in baan en veld, en kijkt uit naar deelname aan haar vijfde Olympische Spelen. Maar zelfs voor een dergelijke volbrachte atleet, kan zwangerschap de kus des doods voor haar hoop en dromen zijn.

Allyson stond sinds december 2017 onder contract om Nike kleding te vertegenwoordigen, maar toen ze erachter kwamen dat ze zwanger was, nam de zakelijke relatie een beslist andere toon aan. Ze kreeg 70% minder geld aangeboden om te verlengen, en ze had moeite om andere sponsoring te krijgen. Zakelijke steun is van vitaal belang om de levens- en trainingskosten van een atleet te betalen, terwijl ze zich voorbereiden op de Olympische Spelen.

Het was niet alleen het geld waar Allyson bezwaar tegen had, maar ook de manier waarop Nike en andere bedrijven zwangere atleten behandelden. Ze vroeg Nike om zwangerschapsbescherming die haar zou beschermen tegen bestraffing voor het presteren op een lager niveau tijdens de zwangerschap en post partem herstel. Nike weigerde.

Deze Olympische ster nam het nieuws niet zomaar aan. "Met stilte verander je niets", zei ze. De New York Times publiceerde een opiniestuk van Allyson waarin ze het smerige geheim van de bedrijfswereld blootlegde - hun behandeling van zwangere atleten.

Openheid van zaken geven werkte. Haar moed motiveerde andere vrouwelijke atleten om ook naar voren te komen en zich uit te spreken. De daaropvolgende druk op Nike en andere bedrijven resulteerde in een groeiend aantal contracten die vrouwen niet straffen voor het krijgen van baby's, zwangerschappen die anders zouden hebben geleid tot gedwongen abortussen.

Deze doorbraak kwam te laat voor atletiekster en Olympisch gouden medaillewinnares Sanya Richards-Ross. Onder druk onderging zij een abortus weken voor haar deelname aan de Olympische Spelen van 2008 in Peking.

En sindsdien betaalt ze een hoge prijs.

Sanya zei dat de abortus "helemaal geen keuze leek...Het brak me." De olympiër bekende, "Ik viel in een diepte van wanhoop."

Deze kwestie raakt Life Issues Institute. In 2004 lazen we over de benarde situatie van Tasha Danvers-Smith, een Olympisch kandidate voor de horden die zwanger werd van de coach van haar man. Tasha stond onder zware druk om haar baby te aborteren, maar ze weigerde.

Tasha Danvers-Smith en haar zoon Jaden
Voor haar moed reikten we haar onze 'Hero At Heart Award' uit. En naar aanleiding daarvan interviewde ik de familie zowel voor als nadat ze een bronzen medaille mee naar huis nam van de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Je kunt meer te weten komen over haar meeslepende verhaal in zowel deel één als twee van mijn tv-interviews met hen.

Nike, in plaats van te moeten worden aangespoord om hun vrouwelijke atleten eerlijk te behandelen, had de held kunnen zijn en er ook financieel van kunnen profiteren. Stel je voor dat ze Allyson's zwangerschap had omarmd met advertenties ter bevordering van schoenen en kleding die zowel moeder als baby comfortabel en veilig hield tijdens haar Olympische training. Door het omarmen en vieren van Allyson's zwangerschap, zou Nike hebben gerelateerd aan vrouwen van alle leeftijden en versterkt hun corporate merk.

Deze moedige vrouwen hebben iets bereikt dat kostbaarder is dan Olympische medailles. Ze hebben zichzelf en toekomstige vrouwen beschermd tegen het onder druk zetten of dwingen tot abortus of het helemaal niet krijgen van kinderen om hun atletische carrières te beschermen.

Voor baby's en hun moeders,

Bradley Mattes
Voorzitter, Life Issues Institute

Het Life Issues Institute is toegewijd aan het veranderen van de harten en gedachten van miljoenen mensen door middel van onderwijs. Al 30 jaar vertrouwen organisaties en individuen over de hele wereld op het Life Issues Institute voor het verstrekken van de meest recente informatie en effectieve hulpmiddelen om onschuldig menselijk leven te beschermen van de baarmoeder tot het graf.

 

*******************************
ENGLISH:

 By Bradley Mattes
The Summer Olympics begin on July 23.

At this level of competition, the stakes are high for athletes who have invested heavily while striving for Olympic gold.

Female athletes who become pregnant during their careers face immense pressure to abort their babies. Children who are considered to be necessary collateral damage in order to protect the dream of becoming an Olympian.

A core of gutsy women athletes is proving the naysayers wrong.

Allyson Felix is an Olympic superstar with nine medals in track and field, and is looking forward to participating in her fifth Olympic games. But even for such an accomplished athlete, pregnancy can be the kiss of death to her hopes and dreams.

Allyson had been under contract to represent Nike apparel since December 2017, but when they found out she was pregnant, the business relationship took a decidedly different tone. She was offered 70% less money to renew, and she struggled to get other sponsorships. Corporate backing is vital to paying an athlete’s living and training expenses as they prepare for the Olympics.

It wasn’t just the money that Allyson objected to; it was how Nike and other corporations treated pregnant athletes. She asked Nike to provide maternity protection that would shield  her from being penalized for performing at a lower level during pregnancy and post partem recovery. Nike refused.

This Olympic star didn’t take the news sitting down. “You can’t change anything with silence,” she said. The New York Times published an opinion piece by Allyson exposing the dirty little secret of the corporate world – their treatment of pregnant athletes.

Going public worked. Her courage motivated other female athletes to also come forward and speak out. The ensuing pressure on Nike and other companies resulted in a growing number of contracts that don’t penalize women for having babies, pregnancies that might otherwise have resulted in coerced abortions.

This breakthrough came too late for track star and Olympic gold medalist Sanya Richards-Ross. Under pressure, she had an abortion weeks before competing in Beijing’s 2008 Olympics.

And she’s been paying a dear price ever since.

Sanya said the abortion “seemed like no choice at all…It broke me.” The Olympian confessed, “I fell into a depth of despair.”

This issue hits home with Life Issues Institute. In 2004 we read of the plight of Tasha Danvers-Smith, an Olympic contender in hurdles who became pregnant by her husband coach. Tasha faced intense pressure to abort her baby but she refused.

Tasha Danvers-Smith and her son Jaden
For her courage, we presented her with our Hero At Heart Award. And as a result, I interviewed the family both before and after she brought home a bronze medal from the 2008 Beijing Olympics. You can learn more about her compelling story in both parts one and two of my TV interviews with them.

Nike, instead of having to be goaded into treating their female athletes fairly, could have been the hero and benefited financially too. Imagine if they had embraced Allyson’s pregnancy with ads promoting shoes and apparel that kept both mother and baby comfortable and safe during her Olympic training. By embracing and celebrating Allyson’s pregnancy, Nike would have related to women of all ages and strengthened their corporate brand.

These courageous women have achieved something more precious than Olympic medals. They’ve secured protection for themselves and future women from being pressured or coerced into abortion or not having children at all to protect their athletic careers.

For babies and their moms,

Bradley Mattes
President, Life Issues Institute

Life Issues Institute is dedicated to changing hearts and minds of millions of people through education. For 30 years, organizations and individuals around the world have depended upon Life Issues Institute to provide the latest information and effective tools to protect innocent human life from womb to tomb.

 
Naar alle artikelen