2021-07-07: De HEERE spreekt tot mij: abortus afgoderij verhaast Gods eindtijd oordeel

2021-07-07: De HEERE spreekt tot mij: abortus afgoderij verhaast Gods eindtijd oordeel

De HEERE spreekt tot mij: abortus afgoderij verhaast Gods eindtijd oordeel

Vanmorgen, sprak de HEERE tot mij. Door zijn woord en Geest. Jeremia 50. U sprak uw oordeel uit over Babel. Babel had volkeren dronken gemaakt met de afgoderij en een liederlijk leven. Ook Israël had zich verlaagd tot de zonden van de heidenen. En hoe de profeten Jeremia, Jesaja, Ezechiël en Amos, Obadja, Micha, Nahum, Habakuk, Joël dan is er één grote lijn. Als je de levens en liefdesgeboden van God gehoorzaamt dan heb je het leven. Het leven is mij Christus, het sterven gewin. We loven en wij prijzen U. Dank U wel dat U ons zo lief had dat U uw eniggeboren Zoon gezonden hebt opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16. En de volgende verzen zeggen dat God kwam niet om ons te veroordelen maar om ons te verlossen van de dood om ons het eeuwige leven te geven. Dat was toen en dat is ook vandaag. De profeten spraken en riepen/roepen op tot terugkeer tot de HEERE God. Ze moesten het oordeel aankondigen op hardnekkige weigering om zich te bekeren. De oproep klinkt tot in het laatst der dagen tot het moment dat het eindoordeel komt en God zijn eeuwige rijk van recht en gerechtigheid grondvest. Iedereen kan het weten. Kies dan voor het leven opdat je (eeuwig) leeft.

Israël zondigde tegen God. Diende de afgoden. Offerde de kinderen aan de afgod Moloch. Astarte werd gediend. Het begon al in 1 Koningen 11. Salomo, op leeftijd gekomen, liet zijn heidense vrouwen hun afgoden dienen. Het gevolg was dat het rijk in tien en twee stammen gesplitst werd. En keer op keer viel het volk na elke opwekking terug in deze vreselijke zonden. Lees het in 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken en in de profeten. God blijft oproepen tot bekering. Keer op keer wordt gezegd; jullie weten toch dat jullie God jullie met krachtige hand uit Egypte heeft geleid. Waarom vallen jullie steeds van jullie God af en volgen goden van hout en steen die niets kunnen zeggen en doen. Steeds waren enkelen die vasthielden aan Gods geboden. En het geheim is dat als Gods woord terugkeert opwekking en welvaart en welzijn het gevolg is.

God sprak tot mij dat ik de ontdekking dat de abortusafgodsdienst vandaag de gramschap van de HEERE zo oproept dat zeker is dat Hij met zijn (eind?)oordeel komt. Hoe durven wij zijn schepping al in de moederschoot te doden! We offeren de kinderen voor onze eigen welvaart aan de dood. Wij hebben de gave van de seksualiteit laten verworden tot lust. Wat God als een grote gave gaf voor het huwelijk tussen man en vrouw is te grabbel gegooid in een demonische orgie waaraan de wereld ten onder gaat. Bij de opening van het vijfde zegel in Openbaring 6:9-11 roepen de martelaren onder het kruis; tot hoelang o HEERE, voordat U ons onschuldig vergoten bloed wreekt. De martelaren wordt dan een wit gewaad gegeven met het rustgevende antwoord. Nog een korte tijd totdat jullie getal vol is. God heeft alles in zijn hand. Hij volvoert zijn plan. Het is het wachten op de wederoprichting van alle dingen. En Hij komt spoedig. Kom, HEERE Jezus. Openbaring 21 en 22.

De woorden die ons in het Oude Testament zijn overgeleverd zijn overgeleverd opdat wij leren zien hoe God de wereld in de hand heeft en hoe wij kunnen leren hoe wij vandaag in de wereld moeten leven. Iedereen begrijpt dat abortus niet bij Jezus hoort. Dus vandaag moeten wij ons bekeren van de afgodendienst door onze kinderen te offeren aan de Abortus Moloch. Elke hartslag sterft ergens op de wereld een kind door abortus. In Nederland, honderd per dag. En nu totaal al meer dan één miljoen. En wereldwijd meer dan één miljard. En elk jaar komen daar vijftig miljoen bij. De abortus Holocaust is veel groter dan welke Holocaust in de geschiedenis dan ook. God troostte de martelaren onder het altaar door te zeggen dat het nog een korte tijd zou duren voordat hun getal vol zou zijn om hun onschuldig vergoten bloed te wreken (Openbaring 6:9-11). Met het onvoorstelbare aantal abortussen in de wereld en de agressieve promotie van abortus wereldwijd met name door de VN en Amerika en vele andere landen, wordt met elke abortus het oordeel van God verhaast. Abortus is niet alleen een social issue maar de toetssteen voor God of de mensheid nog wil luisteren naar de pro life profeten, die tegen alle stromen in blijven oproepen om met betoon van geest en kracht het evangelie van de eeuwige verlossing te brengen. Dat is de eerste opdracht van de kerk. Word wakker. Profeet sta op. Blaas de bazuin.

 

Jeremia moest gaan staan bij de ingang van de kerk, de tempel, om op te roepen tot bekering. Joël roept op: Blaast de bazuin. Bekeert u, want het oordeel komt. En Stefanus in Handelingen 7  preekte hoe God door de eeuwen heen zijn eigen volk heeft gezegend. Hij vertelde ook van de Moloch afgodendienst en Gods oordeel toen. Maar toen hij hen beschuldigde dat zij altijd de profeten gedood hadden en nu ook hun eigen Messias, werden ze ontzettend boos en stenigden ze hem zonder vorm van proces. En Saulus stond erbij en was een fanatieke vervolger op weg naar Damascus om daar de Joden op te brengen naar Jeruzalem. Jezus spreekt tot hem onderweg; Saul, Saul, waarom vervolgje Mij;  en Saulus kan niet anders dan tot bekering komen en wordt de vurigste evangelist onder de heidenen. En vandaag zijn we geroepen om de boodschap; Kies dan het leven en niet de dood opdat je leeft, met verve te brengen bij de ingang van de kerk. De meesten wensen deze confronterende boodschap niet te horen. Maar als we onschuldig bloed blijven vergieten dan zijn we zelf schuldig aan het vergieten daarvan. En dan zal ook ons bloed vergoten worden. Gods genade is nog steeds wachtend of wij als christenen zullen opstaan om ons profetisch in te zetten voor het leven.

Het offeren van de kinderen aan de afgod Abortus plaveit de weg naar de laatste strijd in het dal van Armageddon. De maat van Gods gramschap raakt vol. De martelaren blijven roepen: Tot hoelang o HEERE in Openbaring 6:9-11. De beloften voor het laatste der dagen zijn gericht op de stad van God, Jeruzalem. Het kookt in het Midden Oosten en Israël is in grote druk van de omringende landen.  Hoe agressiever de abortus afgodendienst gepromoot wordt en de seksuele moraal haaks op de Bijbelse scheppingsprincipes staat met de wereldwijde hetze om homoseksualiteit en gender lgbht goed te keuren, wordt de komst van het eindoordeel versneld. Israël dat volop meedoet in deze afgoderij zal ook zijn trekken thuiskrijgen zoals in Jeremia en ook in Zacharia en in de woorden van de HEERE Jezus duidelijk wordt gemaakt. Maar dan zal de Messias op de Olijfberg terugkomen precies zoals Hij is gegaan. Dan zal het  koninkrijk van recht en gerechtigheid een aanvang nemen. De abortus en seksafgoderij verhaasten de eindtijd en de (weder)komst van de Messias. Het zal plotseling geschieden. Houd dan je lampen brandende en verwacht Hem vurig en met volharding. Abortus is het eindtijdoordeel. Bekeer je. Waarom zou je het missen.

www.kiesdanhetleven.nl Jeremia 50:29-51:10
Naar alle artikelen