2021-07-03: Als de HEERE God het ook vandaag niet meer kan verdragen komt zijn oordeel

2021-07-03: Als de HEERE God het ook vandaag niet meer kan verdragen komt zijn oordeel

Als de HEERE God het ook vandaag niet meer kan verdragen komt zijn oordeel

Jeremia 44:22,23 s.v. 22 Zodat het de HEERE niet meer kon verdragen, vanwege de boosheid uwer handelingen, vanwege de gruwelen, die gij deed; daarom is uw land geworden tot een woestheid, en tot ontzetting, en tot een vloek, dat er niemand in woont, gelijk het is te dezen dage; 23 Vanwege dat gij gerookt hebt, en dat gij tegen den HEERE gezondigd hebt, en des HEEREN stem niet gehoorzaam zijt geweest, en in Zijn wet en in Zijn inzettingen, en in Zijn getuigenissen niet hebt gewandeld; daarom is u dit kwaad wedervaren, gelijk het is te dezen dage.

Zodat het de HEERE niet meer kon verdragen. Jeremia riep het volk op om in de wegen des HEEREN te wandelen en niet meer de afgoden te volgen en de kinderen te offeren aan de afgod Moloch in het dal Ben Hinnom. Maar ze doen het bewust niet. En ze gaan nu toch op de vlucht voor de koning van Babel naar Egypte, ook al profeteert Jeremia dat ze daar om zullen komen. Maar ze gaan toch. En dan zegt God dat Hij het niet meer kan verdragen en dan worden ze gedood in Egypte waar ze dachten veilig te zijn. Egypte wordt verslagen door de koning van Babel die Egypte verslagen heeft aan de Karkamis en de Eufraat en daarna naar Egypte trekt. Lees het zelf en sla de geschiedenis erop na. Zie onze serie op www.kiesdanhetleven.nl/ over de ‘Historische betrouwbaarheid van de Bijbel’ van Jay Smith. Een indrukwekkende serie van 222 Ministries vanuit het Brits Museum met een grote actualiteit voor vandaag.

 De profeet Jeremia profeteert jarenlang Wat een hardnekkig volk. Ze horen de woorden van Jeremia. Het is niet mis. Het oordeel komt. Ze zullen allemaal omkomen. Ze hebben het toch zelf gezien in Jeruzalem. God kwam toch met zijn oordeel. Maar, nee hoor. Ze willen ook nu niet naar de woorden van Jeremia luisteren. Ook in Egypte gaan ze door met het offeren aan de hemelkoningin. Dat vinden ze zelf uitstekend. Trouwens, voorheen hadden ze het toch goed in Jeruzalem. Toen hadden ze brood. Maar sinds Jeremia profeteert gaat het verkeerd. Ze willen niets met zijn profetie van doen hebben. En hoe Jeremia ook zegt dat ze juist in ballingschap en weggevoerd zijn omdat ze offers ontsteken voor andere goden, het komt niet over. Maar als jullie dan willen volharden in de zonden, doe het dan maar, dan zul je wel zien wat er van komt. Want niet één van jullie zal overblijven in het land Egypte. Ik zal woorden ten verderve spreken. Jullie zullen het zien. Maar wat Jeremia ook zegt, ze geloven het niet, ze spreken hem tegen. Ze zullen doorgaan met het offeren aan de afgoden. Ze tergen God, keer op keer. Ze gaan door met hun zonden. Ze willen zich niet bekeren. God kan dan toch ook niet anders dan met Zijn toorn komen. Dat spreekt toch vanzelf. Hij duldt de zonde niet. Hij roeit het uit. Maar als de mensen hardnekkig zijn, dan zegt Hij ook: Nou, ga dan je gang maar, dan zul je het zelf wel zien. Ik heb het voorzegd en dan moet je ook niet raar opkijken als het oordeel komt. Het gaat gebeuren. God komt met zijn oordeel.

En zo is het vandaag ook. We moeten de mensen oproepen tot bekering. We moeten ze het voorhouden. Doen ze het niet, dan gaan ze voor eeuwig verloren. Want God gaat door met zijn plannen. Het herstel van alle dingen komt. Het nieuwe Rijk van recht en gerechtigheid komt. Deze wereld is het niet. God komt met zijn oordeel. Het is verschrikkelijk als je die nieuwe hemel en die nieuwe aarde mist. En je hoort ze vandaag ook roepen: Ach, zit niet te zeuren. We hebben het goed. We hebben geen behoefte aan die onheilsprofetie. Weg met je verhalen. Maar wij moeten gehoorzaam zijn.

Lees Psalm 2. God regeert het grote wereldgebeuren. God heeft alles in de hand. Alles gebeurt om de komst van zijn koninkrijk aan te kondigen. Lees het dan, geloof het dan, dan heb je wat er staat. Wat is er een schriftverdraaiing. God spreekt ook vandaag door zijn woord en geest. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Messias Jezus is gekomen, maar zijn eigen volk heeft Hem afgewezen. Lees Handelingen. Zij hebben Hem gekruisigd en zo wijzen ze Hem en hen tot op vandaag af. Messiaanse Joden hebben geen recht op terugkeer naar Israël en de orthodoxe Joden doen alles tegen hen vandaag. De haat zit zeer diep.

Niet voor niets want door de eeuwen heen zijn het de christenen die hen vervolgden van Holocaust op Holocaust. Tot op vandaag. Want het antisemitisme komt weer helemaal op. En hoewel er een voorzichtig begin is van bekering als het gaat om de bekering van de afschuwelijke dogma’s van de vervangingsleer, de geestelijk Israël theologie, de restanten van deze dogmatische vergiftiging zijn nog volop aanwezig. De weg van mijn bekering, ontwaken daarvan kwam toen ik midden in de soms heftige discussies toen ik directeur van de EO was besloot om het dan zelf maar eens in de Bijbel te lezen, om tegen de vraag op te lopen: Maar als we de beloften, de profetieën over de komst van de Messias wel letterlijk moeten nemen en geloven, waarom moeten we de vele beloften, profetieën over de wederkomst en wat daaraan voorafgaat dan gaan vergeestelijken. Dat is meten met tweeërlei maat. Alleen het antwoord op die vraag is hermeneutisch belangrijk.

Je staat dan verbaasd hoe je op deze ontdekkingsreis een waarheid ontdekt die door de eeuwen heen tot op vandaag onder de korenmaat is gehouden. Er ligt een bedekking niet alleen over Israël maar ook over de gelovigen uit de heidenen. Paulus is door Jezus, die hij vervolgde krachtdadig op de weg naar Damascus stilgezet om die waarheid te ontdekken. En hij heeft de rest van zijn leven niet anders gepredikt dan ‘Jezus Christus en dien gekruisigd’. Nou dat heeft hij geweten. Wat een vervolging door Joden en heidenen. Maar het gevolg is wel dat wij nu in ons kikkerlandje gezegend zijn door het woord van God. Wij zijn vandaag geroepen om die waarheid te proclameren. Wij zijn geroepen om het waarachtige licht dat in de wereld kwam te proclameren eerst aan de Jood maar ook aan de Griek. We zijn geroepen om zijn uitverkoren volk te zegenen, om ons niet deerlijk te verwonden, zoals in Zacharia geprofeteerd wordt. De Messiaanse gemeenten in Israël beleven net als in Paulus dagen groot verzet, maar midden in de toenemende druk ontdekken ook orthodoxe rabbijnen dat Jeshoea juist voor hen kwam. En eens zullen ze het allemaal ontdekken. Een geweldige toekomst. 

Wij in ons land en de westerse wereld verachteren de profetie.

God zegent ons land en ons volk door de eeuwen heen. Hij stuurde door de eeuwen heen zijn profeten. Hij riep op tot bekering. Vandaag zien we dat de zonde op enorme wijze doordringt. Het lijkt erop dat in ons land en Europa het waarachtige licht gedoofd wordt. Maar net als in de dagen van Elia, die een mens was zoals wij, waren er nog zeven duizend die hun knie voor Baäl niet gebogen hadden, waarom Jakobus kun zeggen aan het slot van zijn zeer praktische boekje dat we ook vandaag krachtig moeten bidden opdat er bekering, opwekking komt. En opwekking begint bij je zelf. ‘Wonen’ in het woord. Overpeins het bij dag en bij nacht. Want wij lezen de Bijbel niet maar God leest ons door zijn woord en Geest. Het is zijn openbaring aan ons. Ik ontdek het en het is zo. God doet ook vandaag wonderen. Lees Jakobus. Het waarachtige, krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat God er kracht aan verleend. Heb op mijn visitekaartje al jaren staan; 2 Kronieken 16:9 Gods ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Dank U dat U steeds opnieuw ogen opent voor dat profetische woord.

Lees: Jeremia 44-46

 

 

 
Naar alle artikelen