2021-06-09: 'Pijn', is de sleutel - Pain is the Persuader

2021-06-09: 'Pijn', is de sleutel - Pain is the Persuader

‘Pijn’, is de sleutel 
4 juni 2021 door Bradley Mattes, voorzitter Life Issues Institute, USA 

Nederlands + English

NEDERLANDS:


De moderne wetenschap en de geneeskunde worstelen na jaren nog altijd 
met het onderwerp abortus. 
Eerder dit jaar bracht een prestigieus medisch instituut een onderzorek 
naar buiten dat zeker vellen zal doen overhellen naar de pro-life kant. 
Ik wil er zeker van zijn dat niemand dit mist. 

Het Amerikaans College van Kinderartsen (ACPeds) publiceerde een 
‘position statement’ onder de naam, Fetal Pain: What is the Scientific 
Evidence. Het is een uitgebreid overzicht van de wetenschappelijke 
literatuur over het voelen van pijn door het ongeboren en pasgeboren 
kind. De bevindingen van de Artsenvereniging is een mijlpaal, een 
overwinning in het gevecht om het ongeboren kind te beschermen tegen 
abortus. 

De standaard medische zorg voor neonaten was tot aan het het einde van 
de jaren ’80 heel anders dan nu. Er was toen medische consensus dat 
pasgeborenen geen pijn konden voelen. Dat veranderde in 1987 met een 
baanbrekende studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, 
onder de tiel "Pain and Its Effects in the Human Neonate and Fetus". 

Het onderzoek wierp nog vragen op, maar de constateringen die het deed 
zou een "nieuw evalueren van de medische zorgstandaard ten gunste van 
het verstrekken van (algemene en plaatselijke) anesthesie tijdens 
invasieve ingrepen" bevorderen. 

Een nieuw keerpunt in de medische professie vormde een studie uit 1992 
over neonaten die een hartoperatie hadden ondergaan. Pasgeborenen met 
aangeboren hartafwijkingen kregen ofwel "lichtere anesthesie" danwel 
"diepe anesthesie" tijdens chirurgische ingrepen. Vier van de 15 met 
lichtere anesthesie stierven voordat ze uit het ziekenhuis werden 
ontslagen. Maar alle 30 baby's die de juiste anesthesie ontvingen, 
overleefden niet alleen, maar deden het aanzienlijk beter dan baby’s die 
minder pijnbestrijding hadden ontvangen. Het onderzoek werd om voor de 
hand liggende ethische redenen niet herhaald; het had echter een 
fortuinlijke invloed op de manier waarop baby’s sindsdien medisch werden 
behandeld. 

De kern van het onderzoek van de Kinderartsenvereniging  bestaat in twee 
verschillende theorieën om te bepalen of ongeboren baby's pijn kunnen 
ervaren. Hier kort samengevat: 
•    Een daarvan is dat nociceptie - , de fysieke reactie op schadelijke 
stimuli - bij vroeggeboren kinderen en een indicator is dat ze pijn voelen. 
•    De andere was dat volgens de International Association for the 
Study of Pain er naast nociceptie een "emotioneel, experiëntieel 
bewustzijn van pijn" bij komt kijken. 

Meer details zijn te vinden in de position paper van genoemde 
kindersrtsen (ACPeds) . 

Het ACPeds-onderzoek concludeerde – evenals een strek toenemend aantal 
andere wetenschapper – dat de eerste definitie nauwkeurig aantoont dat 
ongeboren baby's pijn voelen bij 12 weken zwangerschap en mogelijk 
eerder, en dat inspanningen moeten worden verricht om effectieve 
anesthesie mogelijki te maken. 

De Britse professor en ´pijnexpert´ Stuart Derbyshire is het daarmee 
eens. Dr. Derbyshire is voorstander van abortus, is en adviseur geweest 
voor Planned Parenthood. Hij had eerder gesteld dat ongeboren kinderen 
pas bij vierentwintig weken zwangerschap pijn kunnen ervaren. Later werd 
hij de auteur in een studie  die concludeerde dat ongeboren kinderen 
pijn kunnen voelen na 12 weken zwangerschap. 

ACPeds besluit haar position paper met de volgende woorden waarvan ik 
overtuigd ben dat ze ooit als historisch zullen worden bechouwd. 
"Er is een dubbele moraal in de geneeskunde: enerzijds wordt het 
vermogen tot pijn lijden onderkend bij premature baby’s die gewenst 
zijn, anderzijds wordt dit - bij preceis dezelfde zwangerschapsduur - 
ontkend in het geval van ongewenste ongeboren kinderen,. Dit is geheel 
ongeloofwaardig." 

Natuurlijk meten we de waarde van het leven van een kind niet aan de 
vraag of hij of zij pijn in de baarmoeder van hun moeder kan voelen. En 
toch is deze nieuwe bevinding een mijlpaal – die nog weel vele Amerikans 
kan doen overhellen naar het pro-life gedachtengoed. 
Weinigen zullen het kunnen toelaten, of maar kunnen verdragen dat een 
baby die ondraaglijke pijn ervaart terwijl ze onwertig uit elkaar wordt 
getrokken in de baarmoeder van haar moeder. 
Wetenschap en geneeskunde zijn effectieve middelen geworden voor 
pro-life onderwijs, dus laten we er optimaal gebruik van maken om meer 
levens te redden! 
Voor de baby's en hun moeders, 
Bradley Mattes, President, Instituut voor Levenskwesties 
Dit is een eerste artikel over ongeborenen en pijn dat in voorbereiding is 
Life Issues Institute zet zich in voor het veranderen van voelen en 
denken van miljoenen mensen door middel van het geven van onderwijs. Al 
30 jaar zijn organisaties en particulieren over de hele wereld 
afhankelijk van Life Issues Institute om toegang te krijgen tot de 
nieuwste informatie en om een effectieve uitrusting te ontvangen gericht 
op het beschermen van onschuldig menselijk leven - van de baarmoeder tot 
het graf. 

lifeissues.org/2021/06/pain-is-the-persuader 
Brad Mattes Life Issues Institute <bmattes@lifeissues.org

 

*******************************
ENGLISH:

Abortion continues to be on a collision course with modern science and medicine.

Earlier this year a prestigious medical group released an analysis that is sure to make more converts to the pro-life side, and I want to make sure you were aware of it.

The American College of Pediatricians (ACPeds) published a position statement entitled, Fetal Pain: What is the Scientific Evidence. It is a comprehensive review of the scientific literature on pain experienced by unborn babies and neonates. Their findings were another milestone victory in our efforts to protect unborn babies from abortion.

Standard medical care for newborns was much different before the late 1980’s when the medical consensus was that neonates didn’t feel pain. But that changed in 1987 with a landmark study published in the New England Journal of Medicine, called “Pain and Its Effects in the Human Neonate and Fetus”.

The research left unsettled questions, however, the evidence it did reveal warranted “re-evaluating the medical standard of care in favor of providing local and general anesthesia during invasive procedures.”

A 1992 study on babies who underwent cardiac surgery was another watershed moment in the medical community. Newborns with congenital heart defects were either given “lighter anesthesia” or “deep anesthesia” during surgical repair. Four of the 15 with lighter anesthesia died before being discharged from the hospital. But all of the 30 babies who received appropriate anesthesia not only survived but did significantly better than babies with less pain control. The research was not replicated for obvious ethical reasons; however, it thankfully impacted the way babies were treated moving forward.

At the heart of the ACPeds analysis, were two different theories to determine if unborn babies perceive pain. (very briefly summarized here)

  • One is that nociception, the physical reaction to noxious stimuli, is possible in preborn children and an indicator that they feel pain.
  • The other according to the International Association for the Study of Pain was that in addition to nociception there must be an “emotional, experiential awareness of pain.”

More details are available in the ACPeds statement.

The ACPeds analysis concluded – as have a growing number of researchers – that the first definition accurately demonstrates unborn babies feel pain at 12 weeks gestation or possibly earlier, and efforts must be made to provide effective anesthesia.

British professor and pain expert Stuart Derbyshire agrees. Dr. Derbyshire supports abortion, has been a consultant for Planned Parenthood, and had previously determined that unborn babies don’t feel pain until twenty-four weeks. Since then he was the lead author in a study that concluded unborn babies can feel pain at 12 weeks.

ACPeds concluded their position statement with words I am convinced will be on the right side of history.

“Medicine’s double standard of acknowledging pain capability in wanted premature babies while denying it in unwanted unborn babies of the same gestational ages is unconscionable.”

Of course, we don’t measure the worth of a child’s life by whether he or she can feel pain in their mothers’ wombs. Still, this new finding is a dramatic milestone in nudging dubious Americans into the pro-life camp.

Few can stomach the concept of a baby experiencing excruciating pain while being unmercifully torn apart in her mother’s womb.

Science and medicine have become effective tools for pro-life education, so let’s make the best use of them to save more lives!

For the babies and their mothers,

Bradley Mattes
President, Life Issues Institute

Life Issues Institute is dedicated to changing hearts and minds of millions of people through education. For 30 years, organizations and individuals around the world have depended upon Life Issues Institute to provide the latest information and effective tools to protect innocent human life from womb to tomb.

 
Naar alle artikelen