2021-05-26: Jeruzalem is en blijft het centrum van de wereld

2021-05-26: Jeruzalem is en blijft het centrum van de wereld

Jeruzalem is en blijft het centrum van de wereld

Door Bert Dorenbos

Mensen, mensen, mensen. Wat hebben we toch een verwarring gezaaid. We zijn er van overtuigd dat we de Bijbel van kaft tot kaft moeten geloven. Kom niet aan het woord van God. We willen Bijbelgetrouw zijn en verzetten ons tegen allen die een tittel of jota af durven te doen van het onvervalste woord van God. En terecht. Want daaraan is onheil verbonden volgens de laatste bladzij van de Bijbel. En heel de Bijbel waarschuwt om aan dat wat God geopenbaard heeft niet af te doen of toe te voegen. God houdt ons de zegen en de vloek voor. Het leven en de dood, het goede en het kwade. Zo onvoorstelbaar duidelijk dat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Maar de oproep, de opdracht, het bevel is: Kies dan het leven opdat je leeft met je zaad. Lees het in Deuteronomium 30:19. Wat een beloften.

We lezen Leviticus 26. Daar staat boven Zegen en Vloek. De zegen is er als je de geboden van God toepast in je leven. God spreekt hier tot Mozes aan het einde van zijn geboden, hoofdstuk aan hoofdstuk, op grond waarvan het goed zou gaan met het volk Israël. Ze zijn nog in de woestijn bij de berg Sinaï, op weg naar het beloofde land. Het volk wordt opgeroepen om deze leefregels, geboden van God, te houden opdat God ze kan zegenen. Doen ze dat dan is er vrede, dan gaan de vijanden op de vlucht (honderd zullen tienduizend verjagen!), dan zijn er de oogsten. Zo niet dan is er oorlog en dreiging, dan gaan ze in ballingschap en verpieteren de oogsten. Duidelijker kan het niet. Maar is het dan afgelopen met de beloften voor Israël, het volk en het land?

Eeuwigdurende beloften zijn eeuwigdurend. Te midden van de waarschuwing en de aankondiging van de oordelen blijft de belofte staan, want Ik ben de HEERE uw God. Lees het zelf maar: Leviticus 26:42: en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken. Leviticus 26:44: versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de HEERE, hun God. Leviticus 26:9: En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen. Op zonde volgt de straf. Een eerlijke zaak. Maar op bekering volgt vergeving. Gelukkig maar. Genade blijft genade. De bekende tekst die ook in verband met de zonden van ons land vaak geciteerd wordt in 2 Kronieken 7:14 bevestigt dit. Op zoveel andere plaatsen in de Bijbel. Wel 400 keer. Dus belofte blijft belofte. 

Velen zijn in verwarring gebracht als zouden de eeuwigdurende beloften van God aan Abraham in Genesis 12:3 en zoveel andere plaatsen voor het land en volk van Israël niet meer gelden. De beloften zouden zijn overgegaan op de kerk, omdat de Joden Messias Jezus zouden hebben afgewezen. Inderdaad is het de grote tragiek dat de geestelijke leiders van de Joden hun Messias hebben afgewezen en uit de weg geruimd. In profetisch perspectief van de aankondiging van de lijdende knecht des HEEREN, zoals o.a. in Jesaja 53 geprofeteerd, dat zijn striemen ons genezing zouden brengen. Geen wonder dat de Joden met dit hoofdstuk van hun grote profeet Jesaja dan ook grote moeite hebben. En Paulus concludeert in 1 Corinthe 15 dat als de verzoening van onze zonden door de dood van onze Messias Jezus niet zou hebben plaatsgevonden wij de beklagenswaardigste zouden zijn van alle mensen. En als we Romeinen 9 tot 11 lezen krijgen we dieper inzicht in het plan van God met zijn volk en met ons en met de wereld. Maar dan moet je het wel willen lezen.

 Dus het geeft geen pas om overal waar over de beloften van God voor zijn land en volk van Israël spreekt “de kerk” in te vullen. Deze vervangingstheologie is dan ook een leugen. Er is geen geestelijk Israël dogma. We nemen de beloften over de komst van de Messias letterlijk, dan moeten we de profetieën over de wederkomst van de Messias ook letterlijk nemen. Er is geen tweeërlei uitleg mogelijk. Je moet lezen wat er staat en geloven wat er staat, dan heb je wat er staat. Dat is toch Bijbelgetrouw. En dan zegt Gods woord dat er nog heel wat gaat gebeuren met het uitverkoren volk en land. Israël zal het centrum zijn van de oordelen van God over de wereld, omdat wij ons, maar ook Israël zich niet bekeren. De laatste strijd zal zijn in het dal van Armageddon in Israël. God zal zelf ingrijpen en Jeruzalem zal de stad van God worden van waaruit Hij de wereld zal regeren. Lees wat daarover zowel voor de komst van de Messias en na de komst van de Messias is geschreven. Bijvoorbeeld Jeremia 31 en Zacharia 12-14 enz.

Jeruzalem is het centrum van de wereld. Geen wonder dat in de spanning van de tijd alles zich steeds meer concentreert rondom Israël en Jeruzalem. Het heeft allemaal te maken met het profetisch woord in de Bijbel. Daarom is het zo belangrijk dat je de Bijbel letterlijk neemt. En de profetie de profetie laat. Het is geweldig dat door de komst van Messias Jezus wij als gelovigen uit de heidenen ook geënt zijn op de wortel Israël, zoals in Romeinen 9 tot 11 wordt uitgelegd. Wij mogen dan ook delen in de eeuwigdurende beloften die aan land en volk van Israël zijn gegeven. Daarom blijven wij het land en volk ook zegenen. Daarom gaat onze liefde voor hun Messias Jezus ook naar hen uit. Als de volkeren zich dan opmaken om Israël in de steek te laten, gaan wij pal achter hen staan. Als Israël hun Messias nog afwijst verkondigen wij hen juist dat Messias Jezus in de eerste plaats voor hen kwam en komt. En het grootste wonder gaat nog gebeuren als straks bij de wederkomst van hun Messias Jezus God zelf hun ogen en harten zal openen en zij allen hun Messias Jezus zullen aannemen! Lees de Bijbel wat er staat en bid elke dag! Zacharia 12 tot 14.

Amen

Leviticus 26:42

en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.

Leviticus 26:44

versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de HEERE, hun God.

 Leviticus 26:45

Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volkeren uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de HEERE.11

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen