2021-05-25: Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen

2021-05-25: Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen

Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen

Door Bert Dorenbos

Jezus had de discipelen geprofeteerd dat van de prachtige tempel niet één steen op de andere zou blijven.

En geen 49 jaar later is in jaar 70 Jeruzalem en de tempel door de Romeinen totaal verwoest en kwamen een miljoen Joden om

Door de eeuwen heen werden keer op keer de Joden vervolgd met de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog met zes miljoen doden

Sinds 14 mei 1948 is de staat Israël weer opgericht met sindsdien pogingen van de omringende landen om de Joden de zee in te drijven

Miljoenen Joden komen terug, maar Messias belijdende Joden zijn niet welkom en worden tegengewerkt

De minderheid van de Joodse orthodoxie bepaalt het politieke landschap en Israël bepaalt ook de Arabische/Palestijnse rechten

Er heerst een sterke eigen Joodse messiasverwachting. De Bijbel kondigt een spoedige wederkomst van de ten hemel gevaren Messias Jezus aan

De recente Hamas Gaza oorlog door Iran is het zoveelste anti semitische apocalyptische conflict naar de finale eindstrijd in Armageddon

De Bijbel profeteert: de volken der wereld zullen Israël aanvallen, maar God zal dan ingrijpen en deze volkeren definitief finaal verslaan 

Ook van de Joden zullen velen in deze strijd omkomen. Dan zal Messias Jezus terugkeren op de Olijfberg en vanuit Jeruzalem de gehele wereld regeren

God zelf zal de Joden die Jeshua hadden gekruisigd en tot heden hadden afgewezen onder tranen tot erkenning brengen dat Jeshua ook hun Messias is. 

God roept op om de profetische tekenen der tijden in de Bijbel te bestuderen waarvan alleen God weet wat het moment van het herstel van alle dingen is

Ieder mens is eeuwig leven aangeboden door God, aller Schepper en zijn Zoon Jezus, door zijn openbaring in de Bijbel en door de Heilige Geest te aanvaarden 

Bestudeer de teksten van de tekenen der tijden

Mattheüs 23: 37 
37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.

Mattheüs 24: 1, 2
1. Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden, uw huis wordt u woest gelaten.

Lukas 19:40-44
40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.
41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;
44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

Lukas 20: 15-19
15 En als zij hem buiten den wijngaard uitgeworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer des wijngaards hun doen?
16 Hij zal komen en deze landlieden verderven, en zal den wijngaard aan anderen geven. En als zij dat hoorden, zeiden zij: Dat zij verre!
17 Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?
18 Een iegelijk, die op dien steen valt, zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.

Handelingen 2:17-21
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Handelingen 2: 23, 24
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden.

Joël 3 : 12
12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom.

Joël 3: 16
16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.

Joël 3: 20
20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.
Naar alle artikelen