2021-05-23: Pinksteren 2021 en de opmaat van de weg naar Armageddon

2021-05-23: Pinksteren 2021 en de opmaat van de weg naar Armageddon

Pinksteren 2021 en de opmaat van de weg naar Armageddon 

We lezen weer de toespraak van Petrus uit Handelingen 2, met in vers 21: 
"En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal 
aanroepen, zalig zal worden". 

De oproep is dan ook: "Bekeert u en volg Messias Jezus". Markus schreef 
in hoofdstuk 1 vers 15; "De tijd is vervuld, het koninkrijk der hemelen 
is nabijgekomen; gelooft het evangelie, bekeert u". 

We leven in enerverende tijden. Profeten spreken. Hoogste tijd om de 
tekenen der tijden te onderzoeken. Alleen al wat Joël profeteert moet 
ons wakker roepen en in beweging zetten. Lees hoofdstuk 3. Concreter kan 
het niet geprofeteerd worden. Joël eindigt in vers 21: 'En de HEERE zal 
blijven wonen op Sion'. 

De spanningen in het Midden Oosten zijn om te snijden. Alle krachten 
komen los om alle Joden in de Middellandse Zee te drijven. Hamas is even 
tot zwijgen gebracht maar de haat tegen de Joden ook in westerse landen 
neemt schrikbarend toe De opmaat van de weg naar de laatste  strijd in 
Armageddon tekent zich af met een Biden regering in Amerika als groot 
gevaar. 

De Bijbel zegt: het zal weer worden als in de dagen van Noach. Als we de 
ethische ontreddering zien waarin de wereld steeds meer terecht komt, 
dan is 'de dag des HEEREN' aanstaande. We lezen al in Genesis 9:6 dat 
God het vergieten van onschuldig bloed haat en al het onschuldig 
vergoten bloed zal wreken. De profeten herhalen als maar om op te roepen 
om te stoppen met het vergieten van onschuldig bloed. De profeet Jeremia 
kondigt dan ook op de hardnekkige weigering om te stoppen met de Moloch 
kinderoffer afgoden dienst het oordeel van de ballingschap aan, die ook 
in 586 voor Christus naar Babel is gebeurd. Onder koning Kores van de 
Meden en Perzen, 70 jaar later, is slechts een klein deel teruggekomen 
naar Israël maar het merendeel is tot op vandaag verspreid onder de 
volkeren, net als Israël, de tien stammen, die al in 722 voor Christus 
in ballingschap zijn gegaan. 

Met de Amerikaanse abortuswet Roe versus Wade van 22 januari 1973 keurde 
het Amerikaanse Hoog Gerechtshof (de Supreme Court) abortus(even later 
tot aan de geboortegrens) goed. Sindsdien zijn meer dan 50 miljoen 
kinderen in Amerika in de moederschoot gedood. Wereldwijd is vervolgens 
in bijna alle landen van de wereld abortus goedgekeurd. Elke hartslag 
wordt ergens op de wereld een ongeboren kindje van het leven beroofd. 50 
miljoen per jaar en totaal al meer dan anderhalf miljard 
(numberofabortions.com). In Nederland per jaar 30.000 en totaal meer 
dan anderhalf miljoen sinds de Wet afschaffing zwangerschap van 1980/81. 
Abortus is dan ook een misdaad tegen de menselijkheid. Alle grondwetten 
en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 
1948 na de Holocaust en de Tweede Wereld Oorlog leggen vast dat zonder 
welke vorm van discriminatie elk mens recht heeft op de absolute 
bescherming van zijn leven. Afbreking van zwangerschap is dan ook 
onmogelijk. 

 Abortus is een universele misdaad tegen God, de Schepper van alle 
mensen. Een misdaad tegen zijn universele waarden en normen. God zegt 
dan ook dat wie onschuldig bloed vergiet, zijn bloed zal worden vergoten 
(Genesis 9:6). En het bloed van Abel de eerste onschuldig vermoorde door 
zijn broer Kaïn roept om wraak vanaf de aardbodem. Dat bloed zal 
gewroken worden in het laatst der dagen (Openbaring 6:9-11). Met 
anderhalf miljard abortussen lijkt het getal van deze onschuldig 
vermoorden spoedig vol te raken. Abortus verhaast dan ook de eindtijd. 

In Nederland wordt nu een nieuw kabinet gevormd na de verkiezingen in 
maart j.l. Het belangrijkste onderwerp is de afschaffing van de Wet 
afbreking zwangerschap wil ons land niet het oordeel over het onschuldig 
vergoten bloed over zich halen. Van iedere christen die dit gebod niet 
ernstig neemt kan gezegd worden dat het oordeel bij het huis Gods 
begint.  Christenen in politiek en kerk zijn geroepen om zich te 
verootmoedigen en schuld te belijden en te bidden (2 Kronieken 7:14,15). 
In Amerika is na de turbulente machtswisseling van de pro life Trump 
regering naar de links extreem pro abortus Biden regering Amerika onder 
de dreiging van een hevige linkse politieke aanval met wereldwijde 
gevaren ook voor Israël. 

Ook in Israël is een hevige politieke strijd gaande voor een nieuwe 
regering. De kabinetten worden gekenmerkt door een sterke dominantie van 
de Orthodoxe partijen en kleiner en groot die tegen enige vorm van 
tolerantie voor Messiaanse invloeden zijn. De oproep van Petrus op 
Pinksteren was en is dat juist het uitverkoren volk zich bekeert tot hun 
Jeshua. De enige weg is de eindstrijd tegen de volkeren in het dal van 
Armageddon met de wederkomst van Jeshua en het moment dat God zelf het 
hart van zijn uitverkoren volk  zal openen dat Jeshua ook hun Messias 
was en is (Zacharia 12:10). De huidige tragiek is dat zelfs in Israël 
abortus is goedgekeurd en er meer sterven door abortus dan op de 
slagvelden. Israël zal nog door strijd heen gaan maar vast staat dat met 
de wederkomst van Messias Jezus Gods wet zal uitgaan van Jeruzalem 
(Jesaja 2:3). 

Zowel christenen als nog niet christenen doen er goed aan om de 
profetieën en de tekenen der tijden te volgen en te bestuderen. Met 
abortus woedt een derde wereldoorlog in de moederschoot die God zelf zal 
beëindigen, omdat God het vergieten van al het onschuldig bloed zal 
wreken en dan zijn rijk van recht en gerechtigheid zal grondvesten. 
Niemand hoeft dat vooruitzicht te missen door zich open te stellen voor 
Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is dat voor ieder is 
geopenbaard in Gods openbaring, de Bijbel, en door zijn Heilige Geest 
die is uitgestort op Pinksteren in Jeruzalem (Handelingen 2).
Naar alle artikelen