2021-05-14: Schud Den Haag waar boze krachten een doodskabinet in elkaar willen sleutelen  Abortus, martelaren van de 21ste eeuw

2021-05-14: Schud Den Haag waar boze krachten een doodskabinet in elkaar willen sleutelen Abortus, martelaren van de 21ste eeuw

Schud Den Haag waar boze krachten een doodskabinet in elkaar willen sleutelen

Abortus, martelaren van de 21ste eeuw

Psalm 9:13

Want Hij, die de bloedschuld wreekt, gedenkt hunner, het geroep der ellendigen vergeet Hij niet.

HEERE, hier staat het weer. Genesis 9:6:  Hij die onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. 

HEERE, het bloed vloeit door de straten van Jeruzalem en de steden van deze wereld. Ook in Nederland.

HEERE, wij buigen ons hoofd. Wij belijden onze schuld. Nu roven wij de kinderen uit de moederschoot. Abortus-Molochafgodendienst. Het bloed vloeit dag in dag uit. In ons land al meer dan 1.2 miljoen. 120 per werkdag. 30.000 per jaar. Wereldwijd per dag 170.000. 50 miljoen per jaar. Nu al meer dan 1,5  miljard.  Hoe kunnen wij voor U bestaan. HEERE, verander onze hoogmoed in ootmoed. Hoe kunt U ons ooit zegenen, als wij onze kinderen laten afslachten in deze moordhuizen. We halen het oordeel over ons. Psalm 9.

 U wreekt het onschuldig vergoten bloed door de eeuwen heen. Het bloed van Abel roept om wraak van de aardbodem. En al het onschuldig vergoten bloed van de martelaren door de eeuwen heen roept om wraak. God vergeet er niet één. Als wij zwijgen, spreken de stenen. God spreekt door zijn woord en Geest. HEERE, doe ons opstaan. Doe ons met de bedreigde kinderen schreeuwen om leven. Als wij zwijgen begint het oordeel bij het huis Gods. Waarom is het zo stil in den lande. Doe onze gebeden zich vermenigvuldigen. 

Schud Den Haag waar boze krachten een doodskabinet in elkaar willen sleutelen. 

Doe ons land op de knieën gaan. Doe de voorgangers hun schroom en zwijg gedrag afleggen. 

Maak hen onrustig voor het leven eer ze de preekstoel opgaan. Doe een wonder.

 Joël 2: 12-17

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage. 13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. 14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God. 15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. 16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer. 17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken

Schud Den Haag waar boze krachten een doodskabinet in elkaar willen sleutelen

Abortus, martelaren van de 21ste eeuw

Psalm 9:13

Want Hij, die de bloedschuld wreekt, gedenkt hunner, het geroep der ellendigen vergeet Hij niet.

HEERE, hier staat het weer. Genesis 9:6:  Hij die onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. 

HEERE, het bloed vloeit door de straten van Jeruzalem en de steden van deze wereld. Ook in Nederland.

HEERE, wij buigen ons hoofd. Wij belijden onze schuld. Nu roven wij de kinderen uit de moederschoot. Abortus-Molochafgodendienst. Het bloed vloeit dag in dag uit. In ons land al meer dan 1.2 miljoen. 120 per werkdag. 30.000 per jaar. Wereldwijd per dag 170.000. 50 miljoen per jaar. Nu al meer dan 1,5  miljard.  Hoe kunnen wij voor U bestaan. HEERE, verander onze hoogmoed in ootmoed. Hoe kunt U ons ooit zegenen, als wij onze kinderen laten afslachten in deze moordhuizen. We halen het oordeel over ons. Psalm 9.

 U wreekt het onschuldig vergoten bloed door de eeuwen heen. Het bloed van Abel roept om wraak van de aardbodem. En al het onschuldig vergoten bloed van de martelaren door de eeuwen heen roept om wraak. God vergeet er niet één. Als wij zwijgen, spreken de stenen. God spreekt door zijn woord en Geest. HEERE, doe ons opstaan. Doe ons met de bedreigde kinderen schreeuwen om leven. Als wij zwijgen begint het oordeel bij het huis Gods. Waarom is het zo stil in den lande. Doe onze gebeden zich vermenigvuldigen. 

Schud Den Haag waar boze krachten een doodskabinet in elkaar willen sleutelen. 

Doe ons land op de knieën gaan. Doe de voorgangers hun schroom en zwijg gedrag afleggen. 

Maak hen onrustig voor het leven eer ze de preekstoel opgaan. Doe een wonder.

 Joël 2: 12-17

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage. 13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. 14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God. 15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. 16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer. 17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

 Openbaring 6:9-11

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

www.kiesdanhetleven.nl

zeggen: Waar is hunlieder God?

 Openbaring 6:9-11

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

www.kiesdanhetleven.nl

Bert Dorenbos
Naar alle artikelen