2021-05-12: Israëls beloften, zegen voor de volkere

2021-05-12: Israëls beloften, zegen voor de volkere

Israëls beloften, zegen voor de volkeren

 

Waarom laten we de profeten niet spreken. We hebben een witte bladzijde tussen het Oude en Nieuwe Testament gedaan. Wat voor testament het is toch één testament. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, maar het is één verbond. Messias Jezus kwam erbij omdat er geen andere weg was dat de verzoening tot stand kwam. Mozes en de profeten spraken al van Hem. Er is geen scheiding maar juist een eenheid. En die eenheid is in de belofte. Het eeuwige verbond met Abraham zijn vrind. Psalm 105. Geen scheiding maar een eenheid. Wij zijn geënt op de stam door het bloed van Messias Jezus. Romeinen 9 tot 11. En alle bladzijden van de Bijbel. Jesaja 53. De aankondiging van de geboorte. Israël is afgezonderd tot heil voor alle volken. God heeft het op alle mensen gemunt door de speciale plaats van zijn uitverkoren volk en zijn uitverkoren land. En Jeruzalem is de stad van God. De stad van de eeuwige vrede. Dat staat geschreven. Lees dan toch de profeten. Lees dan toch Gods beloften. Het is de eenheid van de Schrift. Wat is er een vals dogma door de eeuwen heen door de waarheid heen geslingerd. Wat is er een Godsverduistering tot stand gebracht. Er is maar één manier om daar van af te komen. Heel eenvoudig. Wat staat er geschreven.

 

Als de Bijbel Gods openbaring is dan zal God het ook aan ons openbaren. Dat is niet aan tijd gebonden. Dat is gewoon lezen wat er staat en geloven wat er staat dan heb je wat er staat. Want God openbaart het ook aan ons, ook aan mij en ook aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. We weten dat de boze krachten, de tegenstander van God ook zeer actief is en probeert ons van de waarheid af te trekken. En daar heeft hij heel wat gevallen engelen voor in de weer. Maar het geheim is, waar God verschijnt, waar Jezus is, daar gaat de duivel op de vlucht. Daar staat de Bijbel vol van. Maar dat betekent dat we steeds dicht bij Jezus moeten blijven. Bij Hem zijn we veilig. We verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). En als God optreedt dan gaan de machten ontkracht op de vlucht. Dan wijkt het water van de Rode Zee. Dan vallen de muren van Jericho. Dan deinzen grote legers terug. Enz. enz. God is een God van wonderen. Hij laat ons nooit in de steek. Hij is altijd bij ons. We zijn geborgen in Christus in God (Col. 3:3). Dan mogen we weten dat we uit genade leven.

 

Want het zijn de gunstbewijzen van God dat we niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw. Elke morgen zijn zij nieuw (Klaagliederen 3). Daarom is het goed dat we steeds, vaak door moeite heen, leren om dicht bij God te blijven. We moeten weerstand bieden tegen de boze. We moeten volharden. We moeten ons beijveren. Komt de boze op ons af dan moeten we ons daar tegen verzetten. Geen lijdelijk gedoe. Dat vraagt inspanning. Dat doet ons trainen. Dat doet ons wonen in het woord. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat (2 Kronieken 16:9). We leven in de vurige verwachting van de wederkomst van de Messias. God zal zijn rijk van recht en gerechtigheid grondvesten. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar zal geen dood en geen rouw meer zijn. Glorie voor zijn naam.

 

God is goed. Daarom mogen we zijn openbaring lezen. Niet meer selectief alleen het nieuwe testament maar vooral ook de profeten. Het staat allemaal geschreven. En we zien het gebeuren. De wereld wankelt. Het Midden Oosten zindert. God haast zich om te komen. Messias Jezus zal zijn voeten zetten op de Olijfberg oostelijk van Jeruzalem en zegevierend door de Gouden Poort Jeruzalem intrekken. Het staat allemaal geschreven. Maar het zal door grote strijd heengaan. Daarom dicht bij Jezus blijven. Naar zijn stem luisteren. Hang de vlag uit. Het is Israëls onafhankelijkheids dag 14 mei. Ik hang de Nederlandse en Israëlische vlag uit. Het is feest. Hij komt spoedig.

Amen

 

2 Kronieken 29:1-36  2 Corinthiërs 13:1-13
Naar alle artikelen