2021-05-12: Alle tekenen wijzen op leven - All Signs Point to Life

2021-05-12: Alle tekenen wijzen op leven - All Signs Point to Life

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Door:
 

Als het gaat om het beëindigen van abortus in Amerika, zijn alle ogen gericht op het Amerikaanse Hooggerechtshof.  Als God het wil, hebben we een meerderheid van rechters die van mening is dat de grondwet niet het recht geeft op onbelemmerde abortus gedurende de gehele zwangerschap.

Ik vertrouw erop dat er nog iets anders in ons voordeel werkt om ervoor te zorgen dat Roe v Wade op geleende tijd bestaat.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof opereert niet in een vacuüm. Net als iedere burger is iedere rechter zich scherp bewust van de beroering en controverse die Roe v Wade en de daarmee samenhangende zaak Doe v Bolton teweeg hebben gebracht.

Zij zijn zich er ook van bewust dat het Amerikaanse volk gekant is tegen het extreme en wrede abortusbeleid dat momenteel onder hun toezicht wordt beschermd.

De stem van het Amerikaanse volk is sterker geworden, gepassioneerder, eensgezinder en zich meer bewust van de urgentie van het probleem dat voor ons ligt. Elke dag wordt aan bijna 2500 ongeboren Amerikaanse burgers het fundamentele recht op leven ontzegd en worden zij op wrede en onmenselijke wijze om het leven gebracht in abortuscentra in het hele land.

Mededogen en een diepe en blijvende honger naar gerechtigheid hebben pro-lifers ertoe gebracht deze misdaad tegen de menselijkheid te veroordelen. Amerikanen, waaronder rechters van het Hooggerechtshof en wereldleiders over de hele wereld hebben deze welwillende stem voor het leven gehoord.

Het is op een aantal voor de hand liggende manieren tot uitdrukking gebracht.

Het Guttmacher Institute klaagde onlangs dat er sinds 1 januari 2021 meer dan 500 pro-life wetsvoorstellen zijn ingediend, en dat dit misschien wel de meest schadelijke wetgevende sessie voor staten is die ooit de status quo van onbeperkte abortus heeft ontmanteld. Tot nu toe zijn 61 van hen (inclusief resoluties) in wet ondertekend. Het is alsof sommige staten met elkaar wedijveren om het meest pro-life te zijn!

Verder zijn staten bereid om tot het uiterste te gaan bij het verdedigen van hun verdediging van onschuldig leven. De procureur-generaal van Texas, Ken Paxton, heeft zich onlangs aangesloten bij een coalitie van 19 staten, die het wetsvoorstel van Indiana verdedigt dat de ouders op de hoogte moeten stellen voordat een minderjarige een abortus kan ondergaan.

Gebaseerd op de aanval van pro-life wetsvoorstellen en het simpele feit dat sommige de extreme agenda van de abortus industrie blootleggen, zijn Planned Parenthood en de ACLU gedwongen om hun rechtszaken zorgvuldig te kiezen.

Passie voor het leven groeit ook op gemeentelijk niveau. Lubbock, Texas werd de 25e en grootste stad die zichzelf tot beschermde stad voor ongeborenen verklaarde. Toen de gemeenteraad er niet in slaagde de wil van het volk te volgen, werd er in de hele stad over gestemd en met bijna twee stemmen tegen één aangenomen.

De pro-life actie van de gewone mensen is gegroeid in de vorm van vreedzame en biddende aanwezigheid voor abortuscentra. 40 Days for Life, dat veel van deze evenementen leidt, pocht op hun website dat sinds 2007 18.816 baby's zijn gered, 110 abortuswerkers ontslag hebben genomen, en 110 abortuscentra zijn gesloten.

Het werk van slechts een handvol mensen heeft een enorme hoeveelheid slechte pers voor de abortusindustrie opgeleverd. Zij onthulden de verkoop van geaborteerde lichaamsdelen van baby's voor winstdoeleinden.

Ontelbare zorgzame mensen hebben een netwerk van pro-life zwangerschapscentra opgebouwd die gezamenlijk honderden miljoenen dollars aan gratis diensten aan hun gemeenschappen verstrekken door jonge vrouwen en mannen bij te staan die met een onverwachte zwangerschap worden geconfronteerd.

Dit is slechts een greep uit een berg bewijs dat Amerika de legitimiteit van abortus afwijst.

Het is de huidige rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet ontgaan dat Roe en Doe een doos van Pandora hebben geopend die een controverse heeft ontketend die sinds de slavernij niet meer is voorgekomen. Het moet voor hen ook duidelijk zijn dat pro-lifers, net als de abolitionisten, niet zullen rusten voordat het grove onrecht van abortus zelf is afgeschaft.

Staan voor gerechtigheid,

Bradley Mattes
Voorzitter, Life Issues Institute

Het Life Issues Institute is toegewijd aan het veranderen van de harten en gedachten van miljoenen mensen door middel van onderwijs. Al 30 jaar vertrouwen organisaties en individuen over de hele wereld op het Life Issues Institute om de meest recente informatie en effectieve middelen te verschaffen om onschuldig menselijk leven te beschermen van de baarmoeder tot het graf.


 

*******************
ENGLISH:

by 

When it comes to ending abortion in America, all eyes are on the US Supreme Court.  God willing, we have a majority of justices who believe the constitution does not grant the right to unfettered abortion throughout pregnancy.

I trust we have something else working in our favor to ensure that Roe is existing on borrowed time.

The US Supreme Court doesn’t operate within a vacuum. Like any other citizen, each justice is keenly aware of the turmoil and controversy generated by Roe v Wade and its companion case Doe v Bolton.

They are also mindful that the American people oppose the extreme and brutal abortion policies currently protected under their watch.

The voice of grassroots America has grown stronger, become more impassioned, more unified and more aware of the urgency of the issue before us. Each day nearly 2,500 unborn American citizens are denied the basic human right to live, and are brutally and inhumanely snuffed out in abortion centers across the nation.

Compassion and a deep and abiding hunger for justice has compelled pro-lifers to condemn this crime against humanity. Americans, including justices of the Supreme Court and world leaders around the globe have heard this benevolent voice for life.

It has been expressed in a number of obvious ways.

The Guttmacher Institute lamented recently that over 500 pro-life bills have been introduced since January 1, 2021, and that this may perhaps be the most damaging state legislative session ever disassembling the status quo of unrestricted abortion. To date, 61 of them (including resolutions) have been signed into law. It’s as if some states are competing to be the most pro-life!

Further, states are willing to go to the mat in defending their defense of innocent life. Texas Attorney General Ken Paxton recently joined a 19-state coalition, defending Indiana’s bill that facilitates parental notice before a minor can have an abortion.

Based upon the onslaught of pro-life bills and the sheer fact that some expose the extreme agenda of the abortion industry, Planned Parenthood and the ACLU have been forced to pick their court battles carefully.

Passionate advocacy for life is growing on the municipal level also. Lubbock, Texas became the 25th and largest city to declare itself a sanctuary city for the unborn. When the city council failed to act on behalf of the will of the people, a city-wide vote was taken and passed by almost two to one.

Grassroots pro-life action has grown in the form of peaceful and prayerful presences in front of abortion facilities. 40 Days for Life that leads many of these events boasts on their website that since 2007, 18,816 babies have been saved, 110 abortion workers have resigned, and 110 abortion centers have been closed.

The work of just a handful of people generated a behemoth amount of bad press for the abortion industry. They exposed the sale of aborted baby body parts for profit.

Countless caring individuals have built a network of pro-life pregnancy centers that collectively provide hundreds of millions of dollars in free services to their communities by assisting young women and men facing unexpected pregnancies.

This is just a sampling of a mountain of evidence that America rejects the legitimacy of abortion.

It hasn’t been lost on the current justices of the US Supreme Court that Roe and Doe opened a Pandora’s Box that unleashed a controversy not seen since slavery. It should also be clear to them that like the abolitionists, pro-lifers will not rest until the grave injustice of abortion is itself aborted.

Standing for justice,

Bradley Mattes
President, Life Issues Institute

Life Issues Institute is dedicated to changing hearts and minds of millions of people through education. For 30 years, organizations and individuals around the world have depended upon Life Issues Institute to provide the latest information and effective tools to protect innocent human life from womb to tomb.
Naar alle artikelen