2021-05-04: Rabbijn onthult:  amerika's ondergang is gekomen en het was allemaal voorspeld door obadja - America’s demise has come and it was all prophesied by obadiah, rabbi reveals

2021-05-04: Rabbijn onthult: amerika's ondergang is gekomen en het was allemaal voorspeld door obadja - America’s demise has come and it was all prophesied by obadiah, rabbi reveals

FOTO:
Washington, DC - 10 januari 2020: De Amerikaanse vlag is ondersteboven opgehangen als een teken van ellende door een demonstrant buiten het Amerikaanse Capitool tijdens de Fire Drill Friday demonstratie. (Shutterstock) 

Nederlands + English

NEDERLANDS:

‘… dat Ik de wijzen in Edom zal doden, zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand’. Obadja 1:8 (NBV)

In een recente lezing verklaarde Rabbijn Isser Z Weisberg dat het tijdperk van Amerika zoals we het kennen was afgelopen zodra president Joe Biden werd gekozen.

Door: Israel365 News - DAVID SIDMAN 

"De Amerikaanse droom is dood en begraven. Op 3 november 2020 blies de Amerikaanse droom zijn laatste adem uit. Hij werd voor het laatst te ruste gelegd op 6 januari, 2021."

"Het klinkt deprimerend, maar... het is eigenlijk een reden voor een feestje."

Rabbijn Weisberg merkte ook op dat Amerika's "ondergang" plaatsvond 3.333 jaar nadat God het volk Israël de Tien Geboden gaf op de berg Sinaï.

VERDOEMD VANAF HET BEGIN

Hij legt uit dat de Verenigde Staten vanaf het begin gedoemd waren tot zelfvernietiging. Dat komt omdat Amerika's grondslagen, die iedereen in staat stelden te zeggen wat hij wilde en zoveel geld te verdienen als hij wilde, "gigantische corporatieve media-ondernemingen in staat hebben gesteld de helft van onze medeburgers te hersenspoelen". De Rabbijn klaagde ook over het monopolie dat ‘big tech heeft op online informatie en zei dat Amerika "miljarden-dollar bedrijven die het internet controleren in staat heeft gesteld om de stroom van informatie, waar iedereen op vertrouwt, te overheersen."

OBADJA'S VISIE

De Rabbijn ziet Amerika als het moderne Edom’. Hij herinnert zijn kijkers eraan dat het "fenomeen dat de laatste manifestatie van Edom zijn zelfvernietiging zal zijn” is al eeuwen geleden uitgebreid ontwikkeld door de grote Joodse mystici."

Hij voegt eraan toe dat dit ook was voorspeld door de profeet Obadja.

"Obadja was de hoofdbutler in het huis van de goddeloze koning Achab en zijn ellendige vrouw Izebel. Hij riskeerde zijn leven door 100 profeten van een zekere dood te redden. In de nabijheid van Izebel werd hij door God beloond en kreeg hij de gave van profetie. Zijn hele profetische boek bestaat uit één hoofdstuk dat geheel gaat over de vernietiging van Edom."

Rabbijn Weisberg legt uit hoe ironisch het is dat Obadja een bekeerling was van de natie van Edom, en toch is hij ook degene die uiteindelijk Edom's ondergang bewerkstelligt. Dit fenomeen wordt in verband gebracht met Weisberg’s oorspronkelijke beoordeling dat Amerika's "eigen grondvesten haar uiteindelijk hebben vernietigd."

Vervolgens verwijst hij naar verschillende passages uit het boek Obadja:

De HEER heeft een bode gestuurd naar alle volken; ook wij hebben zijn boodschap gehoord: ‘Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom!’ Dit is wat God de HEER over dat volk zegt: Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen.’ (Obadja 1:1-2 NBV)
‘Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer,’ spreekt de HEER (Obadja 1:4)
‘… dat Ik de wijzen in Edom zal doden, zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand’. Obadja 1:8  (Obadja 1:8 NBV)

De Rabbijn legt een direct verband met deze profetie naar het Amerika van vandaag, hij noemt het "kleine mensen met veel geld en macht maar geen wijsheid".

WAT JEREMIA ZEI

Vervolgens verwijst hij naar een andere profetie, dit keer uit het boek Jeremia:

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten over Edom: Is er geen wijsheid meer in Teman, gaat men daar niet langer met verstand te werk, is elk inzicht daar verdwenen?’ (Jeremia 49:7 NBV)

Rabbijn Weisberg legt uit dat Edom, het huidige Amerika, een uitloper is van Jakob's broer Esau, die altijd in conflict zal zijn met de natie Israël. Hij zegt dat Amerika de "laatste manifestatie is van het rijk van Edom, het nageslacht van Esau, dat vanaf het begin voorbestemd was om zich tegen Jakob te keren". Hij onderbouwt zijn oordeel met wat er staat over een zwangere Rebecca in Genesis 25:

"Twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen." (Genesis 25:23 NBV)

De strijd tussen Ezau en Jakob was te zien in de opkomst van het Romeinse rijk dat de tweede Joodse tempel verwoestte, zo beweert hij.

"Rome veranderde in een christelijke beschaving die de Joden enorme pijn en ellende bezorgde. De Rabbijn voegt eraan toe dat de christelijke beschaving uiteindelijk uitgroeide tot Nazi-Duitsland.

Hij betreurt de apathie van Washington ten opzichte van het Joodse lijden tijdens de Holocaust en legt uit dat hoewel Amerika op weg was naar "grootheid... het niet voorbestemd was om zo te zijn."

"Nu is de machtige kracht van Edom, die eeuwenlang de wereld terroriseerde en daarna de beschaafde wereld tot op de dag van vandaag domineerde, in het niets verdwenen."

MEER PROFETEN VOORSPELLEN DE ONDERGANG VAN EDOM

De Rabbijn zei, de ondergang van Washington vergelijkend met de Bijbelse stad Jericho: "Dit grote bouwwerk, dat zijn licht moest laten schijnen op de rest van de wereld, is in de grond gezonken, net als de muren van Jericho, om nooit meer te voorschijn te komen als een kracht om rekening mee te houden.

Rabbijn Weisberg vult zijn bewering aan door Jesaja 34 te citeren, waar hij profeteert over Edom:

‘Haar edelen en al haar heersers zullen niets voorstellen.’ (Jesaja 34:12)

Rabbijn Weisberg geeft aan dat ook Daniël Edoms ondergang voorzag: 

‘Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte hij met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien horens.’ (Daniël 7:7 NBV)
‘Ik zag dat er tronen werden neergezet, en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar  als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. (Daniël 7:9 NBV)
‘Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen, ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven.’ (Daniël 7:11 NBV)

DE KOMST VAN DE MESSIAS

Rabbijn Weisberg citeerde vervolgens de Babylonische Talmoed die precies deze opeenvolging van gebeurtenissen voorspelt vlak voor de komst van de Messias:

Ik heb de overlevering ontvangen dat in de generatie die voorafgaat aan de komst van de Messias de wijsheid van de academici zal stinken. Zij die God vrezen zullen worden veracht. De generatie zal zijn menselijke gezicht verliezen en de waarheid zal verdwijnen, is nergens meer te vinden (Babylonische Talmoed blz. 97:B)

Hij legt uit dat de ondergang van Amerika mogelijk werd gemaakt door Republikeinen zoals voormalig Vice-President Mike Pence die weigerde de integriteit van de verkiezingen aan te vechten omdat hij meende dat hij niet de grondwettelijke bevoegdheid had om dat te doen. De Rabbijn hekelde de steun voor het besluit van conservatieve leiders als Ben Shapiro.

Dat komt omdat links vuil spel speelt om de macht te consolideren, terwijl rechts verstrikt raakt in "formaliteiten" in plaats van zich te concentreren op het te slim af zijn van hun tegenhangers.

De joods-christelijke waarden van rechts zullen de oorlog nooit winnen als zij zich bezighouden met de grondwet, een document geschreven door stervelingen.

In plaats daarvan, stelt de Rabbijn voor - "wat ons zou moeten leiden is de wil van God, die degene is die moraliteit en integriteit definieert."

In plaats van al onze energie te richten op het volgen van de onvolmaakte formulering van een 230 jaar oud, door mensen gemaakt document, had Mike Pence moeten zeggen: "Ik weet niet wat de precieze aard is van mijn rol die mij is toebedeeld door de auteurs van de grondwet, maar ik weet wel dat er een God in de hemel is en ik ben niet van plan om deze enveloppen te openen wanneer er miljoenen en miljoenen Amerikanen zijn die worden genegeerd."

 

 

*****************************
ENGLISH:

Washington, DC – January 10, 2020: The U.S. flag being flown upside down as a sign of distress by a protester outside of the U.S. Capitol during the Fire Drill Friday demonstration. (Shutterstock)

I will make the wise vanish from Edom, Understanding from Esau’s mount. Obadiah 1:8 (The Israel BibleTM)

In a recent lecture, Rabbi Isser Z Weisberg declared that era of America as we know it was finished as soon as president Joe Biden was elected.

By Israel365 News - DAVID SIDMAN 

“The American dream is dead and buried. On November 3rd, 2020 the American dream took its last breath. It last was laid to rest on January 6, 2021.”

“It sounds depressing but…it is actually a cause for celebration.”

Rabbi Weisberg also noted that America’s “demise” took place 3,333 after God gave the nation of Israel the Ten Commandments on Mount Sinai.

DOOMED FROM THE OUTSET

He explains that the United States was doomed to self-destruct from the get-go. That’s because America’s foundations enabled anyone to say whatever they want and make as much money as they want has enabled “giant corporate media enterprise to brainwash half of our fellow citizens.” The rabbi also lamented the monopoly that big tech has on online information saying that America has enabled “billion-dollar corporations that control the internet to control the flow of information everybody relies on.”

OBADIAH’S VISION

The rabbi sees America as the modern-day Edom reminding his viewers that the “phenomena that the last manifestation of Edom will self-destruct have already been extensively developed by the great Jewish mystics centuries ago.”

He adds that this was also predicted by the prophet Obadiah.

“Obadiah was the chief butler in the house of the wicked king Ahab and his miserable wife Jezebel. He risked his life to save 100 prophets from certain death. At the hands of Jezebel, he was rewarded by God and given the gift of prophecy. his entire prophetic book consists of one chapter entirely about the destruction of Edom.”

Rabbi Weisberg explains how ironically, Obadiah was a convert from the nation of Edom, and yet he is also the one who ultimately brings about Edom’s demise. This phenomenon is related back to his original assessment that America’s “own foundational underpinnings ended up destroying her.”

He then refers to several passages from the book of Obadiah:

Thus said my God concerning Edom: I will make you least among nations, You shall be most despised. (Obadiah 1:1-2)
Should you nest as high as the eagle, Should your eyrie be lodged ‘mong the stars, Even from there I will pull you down declares Hashem (Obadiah 1:4)
I will make the wise vanish from Edom, Understanding from Esau’s mount. (Obadiah 1:8)

The rabbi makes a direct connection with this prophecy to America today calling it “tiny people with lots of money and power but no wisdom.”

WHAT JEREMIAH SAID

He then refers to another prophecy, this time from the Book of Jeremiah:

Concerning Edom. Thus said the lord of Hosts: Is there no more wisdom in Teman? Has counsel vanished from the prudent? Has their wisdom gone stale? (Jeremiah 49:7)

Rabbi Weisberg explains that Edom, who is now America, is an offshoot of Jacob’s brother Esau, who will always be at odds with the nation of Israel saying that America is the “final manifestation of the empire of Edom the progeny of Esau destined from his inception to oppose Jacob.” He backs up his assessment citing what is written about a pregnant Rebecca in Genesis 25:

“Two nations are in your womb, Two separate peoples shall issue from your body; One people shall be mightier than the other, And the older shall serve the younger.” (Genesis 25:23)

The struggle between Esau and Jacob could be seen in the rise of the Roman empire that destroyed the second Jewish temple he asserts.

“Rome morphed into Christian civilization which brought upon the jews enormous pain and misery.” The rabbi adds that Christian civilization eventually evolved into Nazi Germany.

Lamenting Washington’s apathy towards Jewish suffering during the Holocaust, he explains that although America was on “its way to greatness…it was not meant to be.”

“Now the mighty force of Edom, which terrorized the world for centuries and then dominated the civilized world until today, has dissipated into nothingness.” 

MORE PROPHETS PREDICT EDOM’S DEMISE

Comparing Washington’s demise to the Biblical city of Jericho, the rabbi said: “this great edifice which was to shine its light upon the rest of the world has sunk into the ground like the walls of Jericho never to emerge again as a force to be reckoned with.”

Rabbi Weisberg compounds his assertion quoting Isaiah 34 where he prophesies about Edom:

Its nobles and all its lords shall be nothing. (Isaiah 34:12)

Rabbi Weisberg also notes how the prophet Daniel foresaw Edom’s demise:

there was a fourth beast—fearsome, dreadful, and very powerful, with great iron teeth—that devoured and crushed, and stamped the remains with its feet. It was different from all the other beasts which had gone before it (Danial 7:7)
As I looked on, Thrones were set in place, And the Ancient of Days took His seat. His garment was like white snow, And the hair of His head was like lamb’s wool. His throne was tongues of flame; Its wheels were blazing fire. (Daniel 7:9)
The beast was killed as I looked on; its body was destroyed and it was consigned to the flames. (Daniel 7:11)

THE COMING OF MESSIAH

Rabbi Weisberg then quoted the Babylonian Talmud who predicts this very sequence of events right before the Messiah’s arrival:

I received the tradition that in the generation preceding the coming of the messiah the wisdom of the academics will stink those that fear God will be despised the generation will lose its human face and truth will disappear nowhere to be found (Babylonian Talmud page 97:B)

He explains that America’s demise was enabled by Republicans like former Vice President Mike Pence who refused to contest the integrity of the elections as he believed he didn’t have the constitutional authority to do so. The rabbi decried support for the decision from conservative leaders like Ben Shapiro.

That’s because the left plays dirty to consolidate power while the right is caught up in “formalities” rather than focusing on outmaneuvering their counterparts.

The Judeo-Christian values of the right will never win the war if they are concerned with the constitution – a document written by mortals.

Instead, the rabbi suggests – “what should guide us is the will of God, who is the one who defines morality and integrity.”

“Instead of focusing all our energy and following the imperfect wording of a 230-year-old man-made document, what Mike Pence should have said; was I don’t know the exact nature of my role assigned to me by the authors of the constitution, but I do know that there is a God in heaven and I have no intention of opening these envelopes when there are millions upon millions of Americans who are being ignored.”

  
Naar alle artikelen