2021-05-02: Bekeert u: Dé Koning komt

2021-05-02: Bekeert u: Dé Koning komt

Bekeert u: Dé Koning komt

Oranje boven door de eeuwen heen op weg naar het einde

Majesteit. Huis van Oranje. De vlag is uit, de wimpel wappert. Koninginnedag. Prijs de HEERE. HEERE, zegen het koningshuis. Zegen ons land en volk. Doe de majesteit spreken van U. Geef hem wijsheid en moed. Wil de koning van Oranje U laten volgen. Werk in zijn leven voor al zijn onderdanen; geboren en ongeboren . HEERE, U hebt ook hen geschapen. U hebt hen niet los gelaten. Doe hem naar U vragen. Wilt U hun gezin zegenen. Zet mensen om hen heen, die U kennen. Dank U wel, dat dat ook gebeurt. We loven en we prijzen U. We danken U voor het land waar we in mogen leven. U zegent ons onvoorstelbaar. Doe ons volhardend bidden voor koningen en hooggeplaatsten.

Uit het Reveil geboren

We weten dat de boze rukt. De boze wil ons land stuk maken. Beroven van de traditie van U. HEERE, U hebt het Reveil gegeven. Een moeilijke en heerlijke tijd. Ik mag me een kind van het Reveil nomen. U hebt heel veel zegen gegeven. Ik heb daar ook aan mee mogen werken. U hebt de EO gegeven en mij geroepen om vanaf  bijna het begin mij daarvoor in te zetten. Wat een feest. Wat een groei. Een onmogelijkheid werd mogelijk. We gingen op stap. Uw woord centraal. Niets anders dan het woord van God. Niets was te dol. HEERE, dat geldt ook vandaag. De nood in ons land is groot. Veel is er mis. De jongeren schreeuwen om leven. Ons land schreeuwt om opwekking, Reveil.

Eén miljoen gemarteld gestorven

Meer dan één miljoen mochten niet geboren worden de afgelopen veertig jaar. Vreselijk. Wat voor ouders zijn wij. Barbaren. Kinderen uit de moederschoot rukken. Ze zijn daar om geboren te worden, maar wij schromen niet om ze levend te doden. Hoe durven we. Wat is de duivel toch sterk doorgedrongen in ons hart. Maar de mensen willen het in hun hart niet. Wie is er nu voor zo’n barbaars optreden. We moeten dan ook de mensen helpen om te ontdekken dat deze wrede martelende barbaarse methoden niet bij ons passen. Zijn we nu helemaal gek geworden. Wie heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Het is puur heidendom.

Op kindermoord komt het oordeel

Net als in Bijbelse tijden toen de heidenen hun kinderen offerden aan de afgod Moloch om er zelf wel bij te varen met een seksuele orgie daar om heen. Vreselijk. Geen wonder dat God opdracht geeft om de heidenvolken weg te jagen uit het beloofde land. En als Salomo dan toch zijn heidense vrouwen toestemming geeft om hun kinderen te offeren komt God. Salomo hoe heb je ooit zoiets kunnen bedenken. Hoe is dit in je opgekomen. En de straf is dat het rijk in tien en twee stammen gesplitst wordt. Vreselijk. Al zo snel nadat het koninkrijk begonnen was. En als in de dagen van Jesaja en Jeremia opnieuw de kinderen geofferd worden dan gaat het volk in ballingschap, eerst de tien stammen in 722 en dan in 586 voor Christus Juda. En onder Kores komt een klein deel terug omdat de beloften aan Abraham eeuwigdurend zijn.

Grote uittocht komt nog

En zo is het vandaag nog. 1948 is een profetische mijlpaal na de Holocaust. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Maar de grote uittocht moet nog komen, waarbij de uittocht uit Egypte in het niet valt. Er staan grote dingen te gebeuren. En we leven in de verwachting van de viering van het Pesachmaal met Jezus in zijn Koninkrijk zoals Hij beloofde. Wat een geweldige verwachting. En in die vurige verwachting leven we. We mogen er naar uitzien. En we zien er naar uit. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons wacht. En de schepping zucht in al haar delen. En daar kunnen we van getuigen. Wat een ziekte, ellende, vervolging, rampen, oorlogen wereldwijd. De liefde verkilt.

Het nieuwe Jeruzalem komt

Het is allemaal voorzegd. Het gaat gebeuren. En daar leven we naar toe. Daar leven we al in. Want we zijn een nieuwe schepping in Hem. Het oude is voorbijgegaan. Het nieuwe is gekomen. Geloofd en geprezen zij zijn naam. Glorie voor Hem. Daarom lees de profeten. Lees wat geschreven is over de toekomstverwachting. Er staat heel veel. Het is allemaal heel duidelijk. Jeruzalem is de stad van God. Het zal zich samenballen tegen God en zijn uitverkoren volk en de gelovigen uit de heidenen. Wij. De volken zullen oprukken naar Armageddon. Dan zal God zelf ingrijpen. Jezus komt terug en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Het staat er toch allemaal. Dus het zal dan ook gebeuren. Lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat.

Abortus roept om oordeel

Het zal zijn als in de dagen van Noach. En zo is het. Wat is er erger dan in ontucht en wellust met elkaar te leven. Porno, lust en ontrouw. Het is de HEERE een gruwel. En abortus is het gevolg. Het is een recht. Het moet verdedigd worden. Het is de HEERE een gruwel. Als God zijn uitverkoren volk in zijn uitverkoren land zo straft omdat ze de kinderen offeren en als de HEERE Jezus zegt, kom niet aan de kinderen, dan zal het oordeel ons ook treffen als wij denken met abortus door te kunnen gaan.

Het getal raakt vol

De duivel denkt dat hij de zaak in de greep heeft door wereldwijd seks en abortus te propageren en als mensenrecht te verklaren, maar Gods gramschap raakt vol en Hij haast zich om aan dit wereldwijd vergieten van onschuldig bloed een einde te maken. Abortus is dan ook van apocalyptische omvang. De martelaren onder het altaar roepen bij het openen van het vijfde zegel, wanneer God hun bloed gaat wreken. Het antwoord is tot hun getal vol is. Het lijkt erop dat met abortus het getal vol raakt.

Oordeel begint bij het huis Gods

Wij zijn dan ook geroepen om te volharden in de strijd voor het leven. Doen we dat niet, dan treft ons als eerste het oordeel. Het lijkt erop dat voor de kerk abortus een gepasseerd station is. Het oordeel begint dan ook bij het huis Gods. En als we aan Israël denken dan slaat de schrik ons om het hart. De Bijbel zegt dat Israël in deze eindstrijd ook getroffen zal worden. Vreselijk. Ook in Israël is abortus een vanzelfsprekende zaak. In het leger heeft elk meisje recht op twee vrije abortussen en als zij een abortus weigert dan kan ze haar leger carrière wel vergeten. Wat een tragiek.

Zien wie zij doorstoken hebben

Dat verhaast Jezus komst van zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid. Zij zelf zullen het niet gaan en willen zien dat Jeshua ook hun Messias was, en zelf zullen zij zich niet bekeren van alle zonden als in de dagen van Noach. God zelf zal ingrijpen en dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben en dan zullen ze een rouwklacht aanheffen over alles wat ze gedaan hebben. Dan zal God zelf zijn wet in hun binnenste leggen en zal de wet uitgaan vanuit Jeruzalem over de gehele wereld en alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om jaarlijks het Loofhuttenfeest te vieren. Wat een dag zal dat zijn. Kom HEERE Jezus, kom. Ja kom haastiglijk.

Amen

Lees elke dag mee: www.kiesdanhetleven.nl (‘In twee jaar de Bijbel door’)

 

 
Naar alle artikelen