2021-04-26: Met abortus komen de eindtijd weeën over ons waarvan corona het begin is. Haast en bekeert u, Gods koninkrijk komt met spoed.

2021-04-26: Met abortus komen de eindtijd weeën over ons waarvan corona het begin is. Haast en bekeert u, Gods koninkrijk komt met spoed.

Vanmorgen 25 april 2021 Dagboek L.P. Dorenbos

Met abortus komen de eindtijd weeën over ons waarvan corona het begin is. Haast en bekeert u, Gods koninkrijk komt met spoed.

Koningsdag 27 april. We bidden voor het Huis van Oranje en danken voor de zegen door de eeuwen heen. Woensdag 28 april 1981 waren we in onze Eerste Kamer in Den Haag waar met één stem meerderheid de Wet afbreking (!) zwangerschap werd aangenomen net als een jaar eerder op 18 december 1980 in de Tweede Kamer.  Ik ontdek steeds dieper dat de Moloch afgodendienst, waardoor God zijn volk in ballingschap heeft gevoerd tot op vandaag alles te maken heeft met de wereldwijde abortus kindermoord vandaag.

Koning Salomo heeft nog maar net onder de zegen en beloften van God een groot rijk opgebouwd met welvaart en vrede of in de laatste jaren van zijn veertig jarige regering staat hij zijn duizend vreemde vrouwen ook toe om hun eigen afgoden te dienen. In 1 Koningen 11 lezen we dat zij in het dal Ben Hinnom tegen de muur van Jeruzalem de afgod Moloch dienden waarbij kinderen in de hete armen werden verbrand met orgies daar om heen. Gods straf is de splitsing en oorlogen.

God heeft ons geroepen na het zien van de gruwelijke film van Dr. Nathanson; “The Silent Scream”. We richten Schreeuw om Leven om ons de rest van ons levenin te zetten voor de bedreigde ongeboren kinderen, waarin je met echoscopie ziet hoe een 10 weken oude baby bij abortus wreed met tangen wordt uiteengerukt. Wereldwijd wordt elke hartslag een kindje in de moederschoot vermoord. 100.000 per dag; 50 miljoen met jaar en nu al meer dan 1.5 biljoen. Zie www.numberofabortions.com. Het is de HEERE een gruwel zijn eind oordeel gaat over de wereld. Het koninkrijk van Jezus komt spoedig.

In ons land wordt alles uit de kast gehaald om ons in onze waken bij de abortusklinieken te beletten om vrouwen en meisjes die een abortus overwegen voordat ze de abortuskliniek ingaan te helpen door hen te bewegen geen abortus te laten doen, maar voor hun kindje te gaan. De media, de Tweede Kamer en minister de Jonge en het Kabinet willen bufferzones instellen om ons te verhinderen de vrouwen aan te spreken. Wij staan in de bres en lopen God aan in gebed en actie.

2 Kronieken 7:13; Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende; 14 en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.15 Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren horen naar het gebed te dezer plaatse. HEERE doe een geest van zondebesef en verootmoediging over ons land gaan, dat we onze abortus schuld belijden die als een pest over ons land en de wereld gaat. 

HEERE, wij hebben gezondigd. U haat het vergieten van onschuldig bloed. U stuurde profeten maar zij bleven ongehoorzaam. U stuurde hen in ballingschap tot op vandaag. Moreel verval teistert ons land nu wij doorgaan met abortus. Abortus, ontucht, porno, pedofilie, gender penetratie met LBGHT en alles wat God verboden heeft grijpen steeds meer om zich heen. Velen zijn slachtoffer en vele (jongeren) zien geen heil in hun leven en worden door zelfmoord neiging de dood ingejaagd

1 Koningen 11:8-13 Zo deed Salomo voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten. 9 Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, was afgeweken. 11 Daarom zei de HEERE; Ik zal het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. 12 Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. 13 Alleen één stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van David en Jeruzalem, dat Ik verkozen heb. Ook vandaag komt het oordeel over ons. God wreekt al het onschuldig vergoten bloed, vanaf dat van Abel.

HEERE doe mij krachtig bidden. Jacobus 5:16-18 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17 Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed  dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Met abortus komen de eindtijd weeën over ons waarvan corona een begin is. Haast en bekeert u, Gods koninkrijk komt met spoed.

Wij lezen vandaag 2 Kronieken 7:11-8:18 2 Corinthiërs 2:5-17

www.woonbijbel.nl

www.kiesdanhetleven.nl
Naar alle artikelen