2021-04-08: Volg de tien geboden zelf geschreven door de vinger Gods

2021-04-08: Volg de tien geboden zelf geschreven door de vinger Gods

Volg de tien geboden zelf geschreven door de vinger Gods

We lezen dezer dagen in ons Bijbelplan www.kiesdanhetleven.nl/Bijbelplan over de bouw van de tabernakel en hoe God zelf op de berg Horeb  met zijn vingers de tien geboden op twee stenen tafelen schreef om zijn volk net  gered uit Egypte te leren hoe ze gezegend worden als ze zich aan deze tien leefregels ten leven houden. Dat geldt ook vandaag voor ons. De Bijbel staat daar vol van. Hoe geweldig. Heilig, heilig, heilig. Hoe heilig moet dat zijn. Wat een geweldige schoonheid. Ezechiël mocht in de hemel kijken. Paulus was opgetrokken geweest. Hij kan het niet beschrijven. Johannes ziet geweldige dingen op Patmos. We lezen het in Openbaring. Wat een heerlijkheid. Wat een schoonheid. Het is alles goud wat er blinkt. Niets is mooi genoeg voor de HEERE. Glorie voor uw naam. Wat moet het indrukwekkend geweest zijn daar op de berg bij de HEERE God. Mozes mag een glimp zien. Hij kan het niet verdragen. En als Saulus op de weg naar Damascus die bliksemschicht ziet dan is het Jezus die hem ontmoet. En als de heerlijkheid des HEEREN in de tempel daalt dan kunnen de priesters niet op hun voeten blijven staan. Daar waar God verschijnt is het pracht en praal. Onvoorstelbare schoonheid. God is machtig. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hij wil ons zegenen boven bidden en denken. Zijn Almacht is groter dan wij ons ook maar kunnen voorstellen. Wat een geweldige God. 

We leven in apocalyptische tijden. De afval is groot. De tegenstand en de vervolging nemen toe, maar zijn reddinggevende oproep om naar zijn geboden ten leven te blijven leven blijft wereldwijd klinken, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. God heeft het grote wereldgebeuren in zijn hand. Hij neigt de harten van koningen als waterbeken. Hij leidt ze waarheen Hij wil. En Hij is vol haast om zijn rijk van recht en gerechtigheid te grondvesten. Hij komt met duizelingwekkende spoed. Het is geweldig om in die verwachting te leven. Dat is de werkelijkheid. De tegenstander van God gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. En God kent zijn kracht, zijn vernietigende kracht. Daarom schreef Hij zelf de tien woorden op de twee stenen tafelen. Dat waren de door God zelf geschreven woorden om zijn volk, ons en de mensen te roepen om niet in de klauwen van de tegenstander van God terecht te komen. Doe dat en je zult leven. Doe je het niet dan zul je het ontdekken. Dan val je in de handen van de mensenmoorder van den beginne. Dat hoeft niet. Want Gods kracht gaat boven alles uit. Hij wil je sterk maken om de tegenstand te overwinnen. Beijvert U dan des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als je dat doet dan zul je nimmer struikelen. Wat een beloften. En hoe wordt het niet herhaald in Gods woord. Doe het niet. Blijf bij God. En hoe wordt de boze en zijn kracht niet uitgebreid verteld op elke bladzij van de Bijbel. Daar moeten we ons tegen verzetten.

Dat moeten we luid en duidelijk bazuinen. En dat kunnen we doen door zijn woord en Geest. Dat moeten we ook in ons land doen. We moeten de moed niet opgeven. We geloven in opwekking. Niet in onze eigen kracht, maar in de kracht des HEEREN. Mozes was veertig dagen bij God op de berg. En God sprak met hem. Wat een zegen. Maar hoe ze hun geduld kwijt geraakt waren en een gouden kalf als afgod hadden gemaakt. Hoe is het mogelijk. En nog wel Aäron de hogepriester had er in toegestemd. Geen wonder dat God zo verbolgen is dat Hij een eind wil maken aan dit volk. En Mozes die het ziet en van de berg afkomt met de twee stenen tafelen waarop Gods vinger zelf de tien geboden geschreven heeft gooit die twee stenen tafelen van de berg af aan gruzelementen. Wat een tragedie. En als Mozes niet weer veertig dagen op zijn knieën had gelegen om Gods boosheid weg te smeken dan was heel het volk vergaan. Mozes moet twee stenen tafelen nemen en opnieuw de berg op gaan. God schrijft opnieuw de tien geboden op deze twee stenen tafelen en Mozes gaat weer terug naar het volk en moet de twee stenen tafelen in de ark des verbonds leggen. En deze staat in het heilige der heiligen. Gods liefde voor zijn volk is grenzeloos.

Hij heeft een plan met de wereld door zijn beloften voor eeuwigheid aan zijn volk Israël. Hij wil dat alle mensen behouden worden en niet verloren gaan. Dat is de wil van God. Dat mogen we lezen. Dat mogen we geloven. Dat mogen we proclameren. Daar zijn we enthousiast van. Glorie voor zijn naam. Prijst de HEERE. Daarmee kunnen we met vreugde en volharding onze weg mee vervolgen. Met elke dag wonen in woord en gebed (www.kiesdanhetleven.nl/Bijbelplan)

Exodus 30:22-31:18
Naar alle artikelen