2021-03-24: EINDTIJD VERKIEZING ISRAEL MIDDEN IN DE EINDTIJD CORONA PANDEMIE

2021-03-24: EINDTIJD VERKIEZING ISRAEL MIDDEN IN DE EINDTIJD CORONA PANDEMIE

Eindtijd Verkiezing ISRAËL midden in de eindtijd Corona Pandemie   

HEERE, het zijn de gunstbewijzen des HEEREN dat wij niet omgekomen, vernield zijn. Zijn barmhartigheden houden niet op. Groot is uw trouw o HEERE. Klaagliederen 3. 

Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes sv

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.

7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God  geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Johannes 1:11 sv 

Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

.HEERE, Israël ging gisteren 23 maart 2021 voor de vierde keer in twee jaar naar de stembus. HEERE, wij lezen de profeet Jesaja www.kiesdanhetleven.nl  Wij belijden onze schuld. Hoe weinig kennen wij uw woord. En vooral de profeten.We leven in profetische tijden. 

HEERE, we gaan op naar ons  Pasen zondag 4 april. Maar daar klopt niets van. Israël viert Pesach: Pesach 2021. Van 's avonds: zaterdag 27 maart tot 's avonds: zondag 4 april. Keizer Constantijn heeft de sabbat afgeschaft en er de zondag voor ingevoerd. Antisemisme van de bovenste plank. We lezen Jesaja 58, de sabbat houden denk erom. Jullie weten het toch het is het eerste feest in Leviticus 23 en eeuwigdurend!!

HEERE, wij bidden voor uw voor eeuwig uitverkoren volk. U laat het nooit in de steek. U straft uw volk als zij /u keer op keer verlaten, maar U ontfermt U steeds weer. Het komt goed, eeuwig goed. We verwachten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wat een uitzicht wat een zekerheid. En uw wet zal uitgaan van Jeruzalem. 

HEERE, bekeer ons opdat wij bekeerd zijn. HEERE U bekeert uw uitverkoren volk in uw uitverkoren land op één dag en U maakt hun stenen hart een vlezen hart. En al wenend zien zij en belijden zij dat de door hen gekruisigde valse messias toch de geprofeteerde Messias is volgens hun eigen schriften. In die verwachting in dat Licht gaat Israël vandaag naar de stembus.

HEERE, ook deze stemming is in uw hand net als de verkiezingen in Amerika van 3 november j.l.. en ook onze verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart. Wij bidden U voor deze verkiezingen. HEERE, wees ISRAËL genadig. Wij bidden U voor de vrede van Jeruzalem zoals Psalm 121 leert, als uw volk al zingend op weg was naar het Pesach feest. Liederen van de opgang, liederen van de uittocht uit Egypte. Wat een wonder ook vandaag. 

HEERE uw volk wilde een Messias die hen zou bevrijden van de bezetter de Romeinen, ze hebben de tijd niet onderkend dat Jezus van Nazareth toch hun Messias was en nauwelijks 40 jaar later zijn ze op Pesach in het jaar 70 door dezelfde Romeinse bezetter verslagen en is Jeruzalem en de tempel verwoest en zijn een miljoen omgekomen. 

HEERE, wij bidden voor uw uitverkoren volk vandaag. Moge er nog een tijd van verademing zijn. Zegen de evangelie bedieningen, die onder grote druk van de vijandige orthodoxie uw evangelie blijven uitdragen. Dank U wel dat ook wij geroepen zijn om net als U onvoorwaardelijk achter uw volk mogen en moeten staan. Breek het nog steeds heersende antisemitisme binnen de christenheid af van een vervanging theologie tot wat voor antisemitische uitingen dan ook. 

HEERE U volvoert uw plan en wij zien vol verwachting uit naar de vervulling van uw eindtijd profetie. Open de ogen van uw uitverkoren volk en ook ons gelovigen en ongelovigen uit de heidenen.

Amen 

 

Wij lezen vandaag  Jesaja 57:14-58:14  Johannes 10:1-42

www.woonbijbel.nl

www.kiesdanhetleven.nl

 
Naar alle artikelen