2021-03-10: BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2021-03-10: BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Gemeenschaploze Biddag in een pandemie 

Elkjaar de tweede woensdag van maart wordt de Biddag voor Gewas en Arbeid gehouden. Velen vooral in de rechterflank van de gereformeerde gezindte komen dan bijeen in een speciale kerkdienst. Ook in evangelische kringen worden diensten en bidstonden belegd (zoals in onze VEG in Hilversum, op de bidstond avond opdonderdag). Een goede traditie die doet terugdenken aan de vele bid- en vasten dagen uit het verleden. Drs. Alex van Vuuren heeft een brochure geschreven ‘Nederland geboren uit gebed’ waarin hij een opsomming geeft van de Gebedsdagen (www.eenvrijenatie.nl). In zijn boek: ‘Een vrije natie’ beschrijft hij hoe in de geschiedenis op hoogtepunten van de geschiedenis zoals oorlogen en rampen tot gebed werd opgeroepen om uitkomst in dreigende situaties. 

Vandaag midden in de corona pandemie waar in het lockdown advies van de regering zeker tot eind maart is opgeroepen om geen kerkdiensten te houden met bezoekers, maar alleen digitale life stream bijeenkomsten die thuis kunnen worden gevolgd. Door dit de kerken op te leggen wordt de Bijbelse oproep om als gemeenteleden bijeen te komen en de onderlinge bijeenkomsten niet te verzuimen geweld aangedaan. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien en verwacht wordt dat vooral zij en ook jongeren die (nog) geen vaste band hebben dreigen terug (af) te vallen.

Handelingen 2:42-46 (sv) is een centraal gedeelte: 

42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden

43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. 

44  En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;

45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had

46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; dagelijks toevoegende aan de Gemeente, die zalig werden.

Corona, Grondwet en Vrijheid van Godsdienst

Onze Grondwet zegt dat ons land vrijheid van Godsdienst heeft. De overheid heeft dus geen zeggenschap over der kerk en kan niet bepalen hoeveel mensen een eredienst mogen bijwonen. Toch gaan veel kerkgenootschappen ver om het de overheid naar de zin te maken. Het bizarre is echter dat arbitrair is bepaald om het aantal te beperken tot 30 ook al kunnen er volgens de 1 ½ meter regel wel minstens 500 in. Ook de dienst van de lofprijzing is gekortwiekt. Geen gemeentezang meer en hoogstens enkele zangers, maar ook liever niet. En het beroemde mondkapje is een verplichting. Het tragische is dat het nut van de anderhalve meter afstand nooit is bewezen; het mondkapje is een uitvinding maar bewezen is dat het de virus maximaal doorlaat. Corona is een nieuw soort griepvirus dat plotseling toesloeg en de wereld in de angstgreep houdt. Virussen hebben de eigenschap dat ze muteren, dus ook de Covid 19. Er bestaan veel 'deskundige' meningen en nog meer complottheorieën. Zeker is dat angst en onzekerheid zijn toegeslagen met veel sociale gevolgen op vele terreinen. 

Juist nu is er door de toenemende voorkoming van persoonlijke contacten en de toch al aanwezige grote eenzaamheid juist voor de kerk een enorme taak en roeping in de behoefte aan gemeenschap een bijdrage te leveren. In de eerste plaats voor de eigen ‘schapen’ maar ook voor allen buiten de eigen gemeenschap. De kerk laat zich door een gekozen rationele aanpak van deze pandemie beroven van juist de essentiële behoeften waarvoor een kerk juist bestaat zowel voor de eigen leden, maar ook voor de velen die nu in angst en met vragen zoeken naar overleven in deze bijzondere tijd. De overheid zou voor deze noodzaak minstens zoveel aandacht moeten hebben als voor de technische kant. En als de meerderheid niet christelijke overheid niet wil meewerken, dient de kerk op zijn rechten te gaan staan. We zien in Amerika waar elke staat een grote mate van zelfstandigheid heeft hoe Covid-19 aan te pakken en dat vele staten een eigen weg gaan. De kerken kunnen daar volgens hun grondwet niet belemmerd worden in het houden van hun diensten, hoe de gouverneurs ook proberen diensten te verbieden. De Supreme Court in Amerika heeft uitspraak gedaan dat kerken niet mogen worden beknot in hun grondwettelijke rechten. De kerken in Nederland moeten meer moed tonen om hun beperking van  hun recht op samenkomst aan te vechten. Dat zal ongetwijfeld ingaan tegen een politieke meerderheid, niet of anti kerkelijken, maar dat moet juist moed geven om de grondwettelijke rechten van minderheden in een democratie sterker te laten gelden. 

WEER Vrije Bijeenkomsten en explosie van evangelie digitale sociale media

WEER Vrije Bijeenkomsten en explosie van evangelie digitale sociale media

Moge in deze digitale biddag kerkdiensten gebeden worden opgezonden dat de onterechte onrechtmatige lockdown aan de kerken opgelegd, wordt opgeheven zodat de Bijbelse waarheid, oproep en opdracht van kerkzijn weer volop gestalte krijgt. Dit laat onverlet dat we in deze onterechte kerk lockdown zeker ook geleerd hebben hoe we met gebruikmaking van nieuwe sociale media wegen aan het ontdekken zijn om in deze digitale wereld het evangelie op vele wijzen kunnen verspreiden. Vele gemeenten hebben al vele creatieve ideeën ontdekt en toegepast bijv. voor het ‘kindermoment’ en ook de manier waarop de dienst wordt opgenomen en uitgezonden. Breek het kerkmedia team dat zich zo geweldig heeft ingezet dus niet af, maar zet het in op de eigen sociale media. Vooral de digitaal ‘geboren’  jongere generatie popelt om ook in hun kerken nieuwe ideeën te ontwikkelen die ze al tegenkomen op hun smartphones.  

Gebed Zondag voor Wonder Tweede Kamer Verkiezingen 17 maart

HEERE, dank U wel dat uw ogen de ganse wereld doorlopen om krachtig bij te staan hem wier hart volkomen naar U uitgaat. De profeet zegt tegen koning Asa, die op dat moment zijn hart niet op God gericht heeft en in de problemen komt (2 Kronieken 16:9). Toen koning Asa zijn hart wel volkomen op God gericht had, enkele hoofdstukken eerder, riep hij in grote nood uit tot God toen een twee maal zo groot leger hem wilde aanvallen. De Here God bracht verwarring in het leger, zodat die op de vlucht ging en koning Asa een grote buit had. 10 maart 2021, de Biddag voor Gewas en Arbeid, lezen we in ons Bijbelplan ‘In twee jaar de Bijbel door’ Jesaja 36:1-37:13 dat Koning Sanherib van Assyrië voor de muur van Jeruzalem ligt en de Rabsaké God lastert en Jeruzalem net als alle andere landen en steden zal in gaan nemen. Hizkia in grote nood gaat naar de profeet Jesaja die profeteert dat Sanherib niet zal aanvallen, maar naar zijn land zal teruggaan en daar vermoord zal worden. De engel des HEEREN komt en de volgende morgenligt het leger van Sanherib van 185.000 soldaten dood buiten de poort van Jeruzalem. Sanherib wordt door zijn zoons in Ninivé vermoord. 

HEERE  zo doorlopen ook vandaag uw ogen de wereld en ook ons land.Doe ons in onze grote nood U aanlopen. U kunt veel meer doen dan wij bidden of beseffen.

HEERE 17 maart stemmen wij voor een nieuwe Tweede Kamer. HEERE wij belijden onze schuld, wij verootmoedigen ons voor U. HEERE schudt ons wakker. Beweeg onze harten en de harten van alle mensen. Doe 17 maart een stemwonder in ons land. Stop de gesel van abortus en euthanasie; stop de gender gesel van homofilie en de rest van de gender LGHBT met hun gestolen regenboogvlag die één kleur mist! HEERE, ontferm U over ons land. HEERE, moge de Kerk Lockdown door Corona opgeheven worden. HEERE, vuur  de kerkelijke leiders aan om met moed en vertrouwen de kansels te bestijgen. Wij loven en wij prijzen U. 

Amen  

Wij lezen vandaag: Jesaja 36:1-37:13 In ‘In twee jaar de Bijbel door’ www.kiesdanhetleven.nlNaar alle artikelen