2020-01-15:  Shabbat:  3 Shvat  5781  /  16  Januari  2021

2020-01-15: Shabbat: 3 Shvat 5781 / 16 Januari 2021

 

Shabbat Shalom ! 

 

Adonai zei tegen Moshe en Aharon: 

“Als Pharaoh tegen  jullie zegt, “Doe een wonder”,

Zeg Aharon zijn staf te nemen en neer te gooien voor Pharaoh, 

zo dat het een slang kan worden”.

*

Moshe en Aharon deden precies wat Adonai had bevolen. 

Hij hief de staf omhoog en, in het zicht van Pharaoh en zijn dienaren, 

hij sloeg hij op het water in de rivier; en al het water in de rivier werd veranderd in bloed.

*

Adonai zei tegen Moshe, “Zeg tegen Aharon, 

“Strek je hand met de staf uit over de rivieren, kanalen en poelen; en laat kikkers opkomen in het land Egypte. 

Aharon strekte zijn hand met de staf uit over de wateren van Egypte 

en de kikkers kwamen op en bedekten het land Egypte.

*

Aharon strekte zijn hand met zijn staf uit en sloeg het stof op de grond, 

en daar waren luizen op mens en dier; 

al het stof op de grond veranderde in luizen overal in Egypte.

*

Ja, Ik zal onderscheid maken tussen Mijn volk en jouw volk en dit teken zal morgen gebeuren,” 

Adonai deed het; zwermen van wilde beesten 

kwamen in het paleis van Pharaoh en de huizen van al zijn dienaren; 

de beesten ruïneerden het hele land Egypte. 

*

De volgende dag deed Adonai het – 

De hele veestapel van Egypte stierf; 

maar niet een van de dieren die aan het volk Israël toebehoorde stierf. 

Desalniettemin, bleef Pharaoh’s hart hardnekkig, en hij liet het volk niet gaan.

*

Adonai zei tegen Moshe en Aharon, 

“Neem handen vol as van een kalkoven en laat Moshe het in de lucht gooien voor de ogen van Pharaoh. 

Het zal veranderen in fijn stof over heel het land Egypte 

en zullen etterende zweren worden op mens en dier in heel Egypte”.  

Shm’ot   (Exodus) 7:9,20 ; 8:1(5) ,13(17), 19(23) ; 9:6-9

*

Adonai Elohim zegt, “Als Ik eenmaal het huis van Isra’el heb verzameld 

uit de volken waaronder zij zijn verstrooid, 

als Ik eenmaal Mijn heiligheid heb betoond in hen 

terwijl de Goyim (heidenen ) toekijken, 

dan zullen zij in hun eigen land wonen, dat Ik aan Mijn knecht Ya’akov heb gegeven.” 

*

Yechezk’el (Ezechiel) 28:25

Vaera (He appeared)     וארא

Torah Portion: Exodus 6:2-9:35

Haftarah:  Ezekiel 28:25-29:21

Bert en Wil Dorenbos

 

********************************************************
ENGLISH:
 

Shabbat Shalom ! 


Adonai said to Moshe and Aharon: 

“When Pharaoh says to you, “Perform a miracle”,

tell Aharon to take his staff and throw it down in front of Pharaoh, 

so that it can become a snake”.

*

Moshe and Aharon did exactly what Adonai had ordered. 

He raised the staff and, in the sight of Pharaoh and his servants, 

struck the water in the river; and all the water in the river was turned into blood .  

*

Adonai said to Moshe, “Say to Aharon, 

“reach out your hand with your staff over the rivers, canals and ponds; 

and cause frogs to come up unto the land of Egypt.”  

Aharon reached out his hand with his staff over the waters of Egypt, 

and the frogs came up and covered the land of Egypt.

*

Aharon reached out his hand with his staff and struck the dust on the ground, 

and there were lice on people and animals;

all the dust on the ground became lice throughout the whole land of Egypt.  

*

Yes I will distinguish between My people and your people , 

and this sign will happen by tomorrow,” 

Adonai did it : swarms of wild beasts went into Pharaoh’s palace and into all his servants houses –

the beasts ruined the entire land of Egypt 

*

The following day, Adonai did it– 

all the livestock of Egypt died; but not one of the animals belonging to the people of Israel died.  

Nevertheless, Pharaoh’s heart remained stubborn, and he didn’t let the people go. 

*

Adonai said to Moshe and Aharon, 

“Take handfuls of ashes from a kiln, and let Moshe throw them in the air before  Pharaoh’s eyes. 

They will turn in fine dust over all the land of Egypt and become infected sores 

on men and animals throughout Egypt”.  

Shm’ot   (Exodus) 7:9,20 ; 8:1(5) ,13(17), 19(23) ; 9:6-9

*

Adonai Elohim says, “Once I have gathered the house of Isra’el 

from the peoples among whom they are scattered, 

once I have shown My holiness in them as the Goyim watch, 

then they will live in their own land, which I gave to My servant Ya’akov.” 

 

Yechezk’el (Ezekiel) 28:25

Vaera (He appeared)     וארא

Torah Portion: Exodus 6:2-9:35

Haftarah:  Ezekiel 28:25-29:21
 

Bert en Wil Dorenbos
Naar alle artikelen