Directeur Kees van Helden van Schreeuw om Leven verlaat om nog steeds geheime redenen Schreeuw om Leven per 1 mei 2021

Directeur Kees van Helden van Schreeuw om Leven verlaat om nog steeds geheime redenen Schreeuw om Leven per 1 mei 2021

Foto: Screenshot Youtube Uitgelicht Family7

Directeur Kees van Helden van Schreeuw om Leven verlaat om nog steeds geheime redenen Schreeuw om Leven per 1 mei 2021

Directeur Kees  van Helden van de pro life organisatie Schreeuw om Leven  beëindigt met een vaststellingsovereenkomst zijn dienstverband per 1 mei 2021. Kees is door een slepend conflict met het bestuur zonder dat hem de redenen zijn bekendgemaakt, fysiek en psychisch kapotgemaakt, zodat Kees per 1 mei 2021 de Stichting Schreeuw om Leven verlaat. Hem is door het bestuur geen enkele bewogenheid getoond, maar alleen maar veroordeling, ontslag en geheimhouding. 

Het "gebod" van absolute geheimhouding geldt voor Kees maar niet voor ieder betrokken bij Schreeuw om Leven. De grote en groeiende ontsteltenis bij velen in de achterban moet het bestuur bewegen te stoppen. Onderstaand onze  visie op dit bestuur drama. 

Als oprichters hebben wij ons gedistantieerd van dit bestuur en hen verzocht hun functie neer te leggen. Velen beraden zich over de te ondernemen stappen.

Willy en Bert Dorenbos, oprichters Stichting Schreeuw om Leven en Kies dan het leven

dorenbos@kiesdanhetleven.nl  tel 0651199125 


******************************************************


Notitie bestuursdrama Schreeuw om Leven

A.D. 2021  help. Schreeuw om Leven zit in de knoop

Jan Dirk van Nifterik, sinds ruim een jaar mijn opvolger als voorzitter van Stichting Schreeuw om Leven en zijn bestuur hebben het werk van Schreeuw om Leven geblokkeerd. Hij heeft samen met bestuurslid Henk Versteeg volop meegewerkt om de eerdere problematiek met de afdeling hulpverlening tot een oplossing te brengen en is daarom gevraagd als voorzitter met name ook omdat hij een goede relatie had met Kees van Helden onze directeur. Jan Dirk van Nifterik was inmiddels directeur geworden van Hulp vervolgde Christenen als opvolger van Jan Bor met wie Schreeuw om Leven en wij persoonlijk een nauwe vriendschappelijke en organisatorische band hadden. We ondersteunden het pro life werk in India en met name voor de meisjes discriminatie. Dr. P.P. Job van het Michael Job Centrum in Coimbatore TN India kwam naar Nederland en hij startte met ons de jaarlijkse Mars voor meisjesdiscriminatie in India. 

Gezien deze hechte relatie tussen Schreeuw om Leven en Hulp vervolgde Christenen zowel de persoonlijke band tussen de voorzitters Jan Bor en Bert Dorenbos als de band tussen de directeuren Jan Dirk van Nifterik en Kees van Helden leek een dynamische voortgang met een volgende generatie directie verzekerd. Schreeuw om Leven verheugde zich met de nieuwe organisatiestructuur en nieuwe medewerkers in toenemende bekendheid en ondersteuning en groei van de hulpverlening onder de naam Er is Hulp. Ook Hulp vervolgde Christenen maakte een sterke groei door. 

 Eind mei 2020 ontstond in de eerste Corona lockdown waarbij de medewerkers vanuit huis moesten opereren een probleem vanuit de hulpverleners die hun beklag over de directeur deden bij het bestuur, terwijl kort daarvoor bij de beoordelingsgesprekken wederzijds vertrouwen was uitgesproken. In een gesprek met deze hulpverleners, directie en bestuur bleek dat de klacht van parttime hulpverlener Adrianne Vroegindewey niet genoemd werd, omdat het bestuur ingestemd had met haar verzoek tot geheimhouding van haar klacht tegen de directeur. Hoe directeur Kees van Helden ook benadrukte dat de hulpverlener haar beklag niet bij hem als werkgever had gedaan en hoe onjuist het bestuurlijk is om haar wel bij het bestuur gedeponeerde klacht te weigeren te bespreken met de directeur.  

De week voordat de Er is Hulp medewerkers bij het bestuur aanklopten, had de voorzitter samen met de directeur de hulpverleners uitgenodigd voor een gesprek omdat de hulpverleners ondanks de lockdown en thuiswerk instructie van de overheid toch samen kwamen als hulpverleners, zij het buiten kantoor. De hulpverleners weigerden echter op de afspraak te komen. Een gesprek hierover is daarna niet meer ter sprake gekomen.   

Het bestuur zette de gesprekken met de directeur voort zonder de klacht van Adrianne Vroegindewey bekend te maken. De directeur heeft in die gesprekken zijn beklag gedaan en bij weigering van het bestuur om informatie te geven het bestuur verzocht de vergadering te stoppen en zijn huis te verlaten omdat het bestuur duidelijk over zijn grenzen heen ging waarover hij later zijn beklag heeft gedaan. Het bestuur gaf hem daarna de gelegenheid met betaald verlof tot rust te komen.

De oprichters, de heer en mevrouw Dorenbos, gehoord hebbende wat er gaande was, hebben de voorzitter om uitleg gevraagd. Hij zegde toe dat hij onderzoek ging doen naar de klachten over de directeur en dat de onderste steen boven moest komen om "eens en voor al" daaraan een einde te maken. Wij maakten hem duidelijk dat de eerdere problemen waren opgelost en niets  te maken kunnen hebben met het geheim gehouden probleem van Adrianne nu. Temeer omdat hij zelf samen met bestuurslid Henk Versteeg heeft meegewerkt aan de tot stand koming van de organisatiestructuur zoals die thans werkt, samen met onze arbeidsdeskundige Teun de Haan. 

De directeur had zich door alle stress en weigering van informatie en druk van bestuur inmiddels ziek gemeld waarbij de arbo arts mediation voorstelde. Duidelijk werd dat het bestuur het vertrouwen in de directeur had opgezegd. De heer Ed van Hell was ingehuurd om een onderzoek te doen waarvan bestuur de directeur en zijn vrouw zouden uitnodigen om te spreken over zijn aanbevelingen. Het gesprek heeft tot heden niet plaats gevonden en het bestuur weigert het rapport ter hand te stellen van de directeur en zijn vrouw, die sinds maart met een burn out zit.

Mede door bemiddeling van de oprichters is na eerdere weigering uiteindelijk een gesprek tot stand gekomen tussen onze arbeidsdeskundige Teun de Haan, die het diepgaand onderzoek heeft gedaan bij de eerdere problemen met hulpverleners, met voorzitter Jan Dirk van Nifterik en bestuurslid Henk Versteeg en de directeur en Paulus de Boer die de directeur ter zijde stond ook bij de door de arbo arts voorgestelde mislukte mediation. 

In een ruim drie uur durend gesprek waarbij alles op tafel kwam, was de conclusie van de voorzitter dat alles van tafel moest gaan en deze conclusie in een verslagdocument zou worden vastgelegd. Nog dezelfde middag werd bij monde van de heer van Hell hierop teruggekomen. Inmiddels nam de onrust onder medewerkers, thuishulpverleners, wakers en vrijwilligers en achterban toe. Het bestuur weigerde een mede door CU partij leider Gert Jan Segers voorgesteld arbitrage commissie te benoemen maar benoemde een door hen zelf gekozen commissie.

Voor deze commissie werden medewerkers, bestuur, wakers, hvt’ers en oud-medewerkers uitgenodigd om duidelijk te krijgen wat het verband zou zijn met de huidige klachten van hulpverlener Adrianne Vroegindewey. Het bestuur had inmiddels de directeur een ontslagbrief meegegeven, zonder argumenten te noemen. De directeur liet zich inmiddels bijstaan door een advocaat. De genoemde commissie kwam met conclusies die de directeur niet kon aanvaarden aangezien geweigerd werd hem de rapporten ter inzage te geven. 

Het bestuur en de heer van Hell, die inmiddels tot interim-directeur werd benoemd, kwamen in contact met steeds meer wakers, bidders, hvt’ers, vrienden en leiders van andere organisaties en de achterban, die voor terugkeer van de directeur, na zijn herstel  verzochten. Zij verbazen zich over problemen van medewerkers die het bestuur geheim houdt, de weigering om het rapport van het onderzoek aan de directeur ter hand te stellen, het maandenlang mentaal en psychisch onder druk zetten van de directeur en Schreeuw om Leven van zijn succesvolle dynamische directeur te beroven.

De oprichters, de heer en mevrouw Dorenbos, hebben niet meegedaan aan een subjectieve commissie door het bestuur zelf benoemd. Zij hebben de voorzitter en de bestuursleden herhaaldelijk opgeroepen te stoppen met dit desastreus beleid ten opzichte van de directeur. Zij hebben het bestuur verzocht terug te treden. Zij hebben zich teruggetrokken uit Schreeuw om Leven dat al een half jaar is lamgelegd. Er is veel geld verspild aan adviseurs, terwijl de directeur en zijn vrouw worden gekneveld en kapot gemaakt. 
 

Wij roepen ieder betrokken bij het werk van Schreeuw om Leven hun stem bekend te maken bij het bestuur en te overwegen wat te doen staat. Dat de strijd voor de bescherming van het ongeboren kind aangevallen wordt, leren we in de Bijbel met de Moloch dienst. Dat de aanvallen zelfs van binnenuit komen is verbijsterend. Gebed voor dit bestuur is dringend nodig om hen af te brengen van hun dwaalweg. Zij spelen met vuur ook voor zichzelf.

We mogen weten dat de HEERE God voor ons strijdt als wij het van Hem verwachten. We lopen Hem dan ook aan.
L.P. Dorenbos en W. Dorenbos-De Lange 

Oprichters Stichting Schreeuw om Leven

dorenbos@kiesdanhetleven.nl  tel 0651199125

Kam. Onnesweg 171, 1223 JE Hilversum
Naar alle artikelen