2020-10-21: Nu de corona- en de abortusvloek over de wereld razen - Presidentsverkiezingen in Amerika op 3 november en de Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 in Nederland

2020-10-21: Nu de corona- en de abortusvloek over de wereld razen - Presidentsverkiezingen in Amerika op 3 november en de Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 in Nederland

Nu de corona- en de abortusvloek over de wereld razen - Drs. L.P. Dorenbos, dorenbos@kiesdanhetleven.nl

Gebed en verootmoediging voor de komende Presidentsverkiezingen in Amerika op 3 november en de Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 in Nederland

HEERE, U hebt de hele wereld in uw hand. HEERE dank U wel dat wij mogen geloven in wonderen die U werkt. U ziet het hart aan. HEERE U kan het hart van koningen richten zoals U wilt. HEERE U let op een biddende gemeente. Hoe vaak roept U niet op tot verootmoediging en gebed. Daniël 9 is ons grote voorbeeld, maar ook 2 Kronieken 7 vers 12-15 en Jacobus 5. Wij zijn als Elia. Dank U wel dat U ons steeds weer herinnert aan de kracht van gebed. U wilt met ons communiceren. Dank U wel. U leerde uw discipelen en ons bidden. Het onze Vader. Heerlijk wat een krachtig gebed. HEERE ik wil vanaf nu dagelijks bidden voor de verkiezingen in Amerika op 3 november en de Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 in Nederland.

In Amerika is de keuze tussen Democraat Biden, pro abortus tot aan de geboorte en President Trump, pro-life en stoppen met abortus

HEERE Biden staat 5 punten voor op Trump volgens sommige peilingen. Moet de schrik ons om het hart slaan? HEERE stop de ramp voor de verkiezing van deze pro-abortus kandidaten tot de geboortegrens Biden en Harris. Een ramp voor Amerika. Heeft het land niet verdiend. Trump is de pro-life president en de pro-Israël president. En uw Woord leert ons dat U daar uw zegen aan verbindt. U haat het vergieten van onschuldig bloed, staat er eveneens klaar en duidelijk en U komt met uw oordelen vast en zeker. U zegt op zoveel plaatsen, 'wie Israël zegent, zal gezegend worden'. HEERE dank U wel voor het pro-life, pro-Jesus team Trump-Pence. En de nominatie van de Supreme Court kandidaat Amy Comey Barrett is het zoveelste wonder. HEERE beweeg de harten van Amerika. Doe de gebeden vermenigvuldigen. 

Bidden en verootmoedigen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 in Nederland

Ik bid  ook voor onze verkiezingen voor de Tweede Kamer volgend jaar 17 maar 2021.  Zojuist heeft de ChristenUnie de kandidaten lijst bekend gemaakt. Don Ceder staat nu op de vierde plaats. Een versterkte verjongde kernlijst. De vijf zetels die ze nu hebben kunnen er zo maar zeven worden. Don Ceder is met zijn zijn achterban van vele en veelal grote allochtone kerken steun goed voor drie zetels. Het programma van de SGP is honderd procent pro-life en voor exclusieve Bijbelse seksualiteit. 

De internationale gebed- en verootmoedigingscampagne die onlangs in Amerika en ook in Nederland werd gehouden was een groots begin met een indrukwekkende bijeenkomst zaterdag 26 september bij Pillar of Fire in Den Haag en op de Mall in Washington D.C.  Doorgaan naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 met de recente gebeds- en verootmoedigingsbeweging 'De Terugkeer' die van 18-28 september (van Rosh Hashana - naar Jom Kippoer) is gehouden. 

Doe de gebeden zich ook in ons land vermenigvuldigen.

Laat het succes van ‘De Terugkeer' tien dagen voortgaan naar meer krachtige gebedsinitiatieven. Zegen Jack van der Tang, Johan den Hartog en Werner en Myrjam de Jonge om 'De Terugkeer' vervolgactie op te zetten. Help ook mij om hen te ondersteunen. Dank U wel. Maak de herdenking van de Reformatie 31 oktober het begin van doorgaande Reformatie en Opwekking. Maak 18 december, de dag dat in 1980 de Wet afbreking zwangerschap in de Tweede Kamer werd aangenomen, een Bededag van rouw en schuldbelijdenis voor de meer dan een miljoen ongeboren kinderen die in 40 jaar abortuswet tot nu toe zijn omgebracht. En maak 18 december de dag dat de Wet afbreking in de Tweede Kamer werd aangenomen als start voor het vervolg van ‘De Terugkeer' voor gebed en verootmoediging voor de verkiezingen op 17 maart voor de Tweede Kamer.

Bidden en Vasten voor de afschaffing of abortus na 40 jaar Wet afbreking zwangerschap (18 december 1980 - 18 december 2020)

Wet afbreking zwangerschap 18 december 1980

Op 18 december 1980 zaten mijn vrouw en ik op de publieke tribune van de Tweede Kamer in Den Haag. Tot onze grote verbijstering werd de Wet afbreking zwangerschap, de Abortuswet, aangenomen. In het vervolg zouden ongeboren kinderen tot de leeftijd van 24 weken mogen worden gedood. Sindsdien zijn er meer dan een miljoen kinderen vermoord in ons land en wereldwijd meer dan anderhalf miljard. Elke dag komen daar 125.000 kinderen bij.

Net als in de tijd van Jeremia worden we opgeroepen om te stoppen met het doden van kinderen willen we aan het oordeel van God ontkomen.(Jeremia 52). Toen zij de Nobelprijs voor de Vrede in 1979 in ontvangst nam, zei Moeder Teresa dat abortus de Derde Wereldoorlog is die in de moederschoot woedt.

Al het onschuldig vergoten bloed vanaf Abel tot het laatste onschuldig vergoten bloed van ongeborenen wordt gewroken.

God zegt dat onschuldig vergoten bloed, net als het bloed van Abel, van de aardbodem roept en gewroken zal worden.

Lukas 11:51 –  Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht!

Hebreeën 11:4 – Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Hebreeën 12:24 – En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Openbaring 6:9-11 – En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Corona- en abortusvloeken en oordelen in de eind(s)t(r)ijd

Eind 2019 sloop vanuit laboratoria in Wuhan in China het Corona virus de wereld binnen. Sindsdien is de wereld niet meer hetzelfde. Een besmettingsangst heeft de wereld in de greep. Autoriteiten treffen maatregelen om de pandemie in te dammen. Handen wassen, geen hand geven, anderhalve meter afstand, geen bijeenkomsten, maximaal vier mensen op je verjaardag! Koortsachtig wordt gewerkt aan een vaccin. De Bijbel spreekt dat op zonde oordelen volgen. En zonde heerst in de wereld en in ons allemaal. Daar waar onderlinge liefde verdwijnt, verdwijnt ook de zegen van God. Dat is vanzelfsprekend en dat kan iedereen begrijpen en ervaren. De Corona-explosie hoort niet bij de zegen van God. Wat heeft God ons daarmee te zeggen? Messias Jezus zegt in Mattheüs 24 en ook in Zijn openbaring aan Johannes in het laatste Bijbelboek Openbaring, dat rampen ons zullen treffen als oordeel op onze afwijzing van en zonden tegen God (Mattheüs 24:7b  –  en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen). We lezen in Deuteronomium 28 een lange opsomming van Gods zegen op gehoorzaamheid en een nog langere lijst van vloeken die we over ons halen als we Hem niet dienen maar de afgoden. In Deuteronomium 30:19b worden we opgeroepen – Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,

Coronapandemie zoveelste oproep tot bekering

Het oordeel komt als God al het onschuldig bloed dat door de eeuwen heen vergoten is zal wreken. Dat zal gebeuren op de dag des oordeels (Openbaring 20:11-15). De Corona-uitbarsting kun je zien als de zoveelste oproep om te stoppen met abortus. Maar zoals eerder de mensen zich na de oordelen van God telkens niet bekeerden, zo bekeren ze zich vandaag de dag ook niet. Met de agressieve abortuslobby wereldwijd zien we geen tekenen van inkeer en bekering. Al deze eindtijdverschijnselen zijn door de profeten voorzegd. Het gaat allemaal naar het einde. En het einde is dat de duivel en zijn trawanten zullen verliezen. Zij zullen vernietigd worden en het paradijs zal worden hersteld. Dat zal door een meedogenloze (eind)strijd heen gaan, maar wie volhardt tot het einde zal behouden worden, zegt Jezus (Mattheüs 10:22 en 24:12).  En in Openbaring 22:7 zegt Hij – Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.

De overwinning staat vast en die dag zal komen als een dief in de nacht. Wees voorbereid. Wat een dag zal dat zijn!

Israël werd in ballingschap gebracht omdat ze hardnekkig weigerden te stoppen met het doden van hun kinderen

God stuurt keer op keer profeten om Zijn volk te waarschuwen voor het oordeel, maar ze bekeren zich niet. Lees de Bijbel om te zien hoe de oordelen over Israël komen tot op vandaag, o.a. in Jeremia 7, 19 en 52 en Psalm 116. Vandaag raast naast Corona ook de abortuspandemie over de wereld. Bij elke hartslag wordt er een kind in de moederschoot vermoord. Wereldwijd zijn nu al meer dan anderhalf miljard ongeboren kinderen gedood (numberofabortions.com). God zegt in Genesis 9:6 – Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

Het Babel van de eindtijd valt in één uur

Openbaring 18:1-3 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst

Openbaring 19:6-8 – En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

If my people pray and repent and seek My face

Lord, we glorify your holy name. You have the whole world in your hands.  John 3:16-17 (nkjv) "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. 17 For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved". 2 Chronicles 16:9 The prophet to King Asa: For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. In this you have done foolishly; therefore from now on you shall have wars.” (nkjv). God’s Second Appearance to Solomon. 2 Chronicle"s 7:12-15 "12 Then the Lord appeared to Solomon by night, and said to him: “I have heard your prayer, and have chosen this place for Myself as a house of sacrifice. 13 When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among My people, 14 if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land. 15 Now My eyes will be open and My ears attentive to prayer made in this place". We are called to repent and pray to Return to be blessed. Luke 11:2-4 (nkjv) "He said to them, “When you pray, say: Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation". Matthew 6:9-15 (nkjv) 
In this manner, therefore, pray: "Our Father in heaven, Hallowed be Your name. Your kingdom come. Your will be done On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread.  And forgive us our debts, As we forgive our debtors.  And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 14 “For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15 But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses".

 

Drs. L.P. Dorenbos, oprichter Stichting Schreeuw om Leven en Kies dan het Leven
Naar alle artikelen