2020-05-12: Corona  duiding met Zegen en Vloek

2020-05-12: Corona duiding met Zegen en Vloek

Bijbelplan Dagboek L.P. Dorenbos zondag 10 mei 2e kwartaal 2020

Corona duiding met Zegen en Vloek

Het is weer Moederdag, maar je kunt niet bij moeder op bezoek. Hoogstens op anderhalve meter, of via de app. En kom al helemaal niet bij oma want zij zit in de risico groep. Vandaag wordt veel vanuit lege corona vrije kerkgebouwen gepreekt door voorgangers die na acht weken wel geleerd hebben hoe ze zonder ‘publiek’ toch enthousiast (s)preken. Iedere voorganger of journalist of ieder die meent een mening te hebben heeft zich al uitgeput om een duiding te geven. Het meest hoor je dat je niet zo maar een duiding mag geven, dus het blijft veelal in vage bewoordingen. We blijven ons vastklampen aan ‘deskundigen’ die zeggen hoe het wel en niet zit en wat we wel of niet mogen in de volgende fase.

We hebben nu veel meer tijd om te lezen. En als we ten onder gaan aan onze lees-loosheid en gebeds-loosheid dan zijn we ons nu toch wel bewust dat we ons daar in de eerste plaats van moeten bekeren. Dat is niet alleen genezend en reddend voor ons maar ook voor ons land. We worden ontdekt aan onze christen dommeligheid en kerkelijk luie lamlendigheid om onze schuld te belijden en ons voor God te verootmoedigen. Telkens als het wetboek weer centraal komt in de Bijbel dan is er verootmoediging en bekering en komt God terug met zijn zegen. Maar hoe vaak zien we ook weer dat het volk weer in dezelfde zonden vervalt en de HEERE weer nieuwe profeten zendt, waarvan Stefanus in zijn rede zegt dat ze hen gedood hebben zodat ze hem in woede ook stenigen!

Over corona duiding gesproken. De HEERE helpt ons om onderscheid te maken tussen wat Hij onder zegen verstaat en wat onder vloek. In Deuteronomium 28 worden deze met name genoemd, de lijst met vloeken is langer dan die met zegen. En deze geboden van God moeten steeds weer herhaald worden. Bij de inwijding van de tempel van Salomo worden ze allemaal weer voorgelezen. Zie 2 Kronieken 6 en 7. En om niet de kans te krijgen dat we er voor weg kunnen lopen noemt de Here Jezus in zijn rede over de eindtijd van Mattheüs 24 wat de tekenen der tijden zijn en dat je olie in je lampen moet hebben en dat je jouw talenten moet gebruiken en of je bij de bokken of de schapen hoort. Het lijkt wel of we ons drukker maken over opname of geen opname of het noemen van tekenen der tijden dan dat we onze zonden belijden tot eenheid en tot elkaar lief te hebben komen.

Eén ding is zeker nu u Deuteronomium 28 gelezen hebt. De corona pandemie behoort niet tot het lijstje van de zegeningen van God. Met andere woorden: God wil ons iets duidelijk maken. We kunnen ons er niet van afmaken dat door de geschiedenis heen pestilentiën zijn voorgekomen. Er is veel zonde waar Gods vloek over vast staat. Het vergieten van onschuldig bloed is vandaag wel één van de grootste zonden. God zegt dat het bloed van Abel nog steeds schreeuwt van de aardbodem. En God zegt na de zondvloed dat wie bloed vergiet diens bloed vergoten zal worden. En hoe straft God Salomo als hij zijn heidense vrouwen toestaat hun kinderen te offeren aan de afgod Moloch? Israël wordt in tien en twee stammen gesplitst. En Jeremia wordt geroepen als profeet en roept zijn hele leven het volk op om te stoppen met de Moloch afgodendienst en kondigt het oordeel van God aan dat ook in Deuteronomium 28 wordt genoemd. Maar ze blijven ongehoorzaam en Juda en Benjamin gaan in 586 voor Christus ook in Ballingschap net als de tien stammen om hun afgodendienst in 722 voor Christus. En van de tien stammen is nooit iemand teruggekeerd en van de twee stammen is tot op vandaag het grootste gedeelte verspreid onder de volken tot de tijd dat God hen terugbrengt.

Vandaag wordt de wereld geteisterd door een andere wereldwijde pandemie. Vandaag 80 jaar geleden is in nazi Duitsland het zogenaamd T4 programma begonnen waarbij gehandicapte Duitsers werden vergast en verbrand. 200.000 zijn omgebracht tot Hitler na het besluit op Wannsee conferentie op 20 januari 1942 besloot om alle Joden om te brengen. In een enorm logistiek plan werden de T4 gaskamers en verbrandingsovens industrieel ontwikkeld en in drie jaar tijd werden zes miljoen Joden, zigeuners en tegenstanders vermoord. 10 december 1948 besloot de wereld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (de UVRM) dat dit nooit meer mocht gebeuren en iedereen recht heeft op de bescherming van zijn leven zonder enige vorm van discriminatie. Maar nauwelijks 25 jaar later werd door het Amerikaanse Hoge Gerechtshof (Supreme Court) besloten dat abortus tot aan de geboorte grens een recht was van de zwangere vrouw. In het ene na het andere land werden abortuswetten aangenomen. In Nederland op 28 april 1981 de Wet afbreking zwangerschap. Elk jaar sterven 30.000 kinderen in de moederschoot; totaal nu al meer dan één miljoen. En wereldwijd meer dan 40 miljoen per jaar en totaal meer dan anderhalf miljard (www.numberofabortions.com). De groten der aarde als de UN en New World Order leiders promoten deze reproductive rights nu aangevuld met gender rechten zelfs voor kinderen.

Temidden van deze de hemel tartende Abortus Moloch Afgodendienst werd de wereld in redelijke vredige welvaart en rust opgeschrikt door een corona virus waar geleidelijk bleek dat de besmetting de hele wereld in de tang nam. Binnen enkele maanden kwam de samenleving tot stilstand en dat met lock-down waarvan niet bekend is hoe en wanneer we uit de greep van de corona bevrijd worden. Inmiddels is ook de economie lamgeslagen en huivert de wereld in een angstpsychose hoe het verder moet. Geen wonder dat ieder zich afvraagt hoe dit allemaal zo plotseling kan en wat we er mee moeten. Iedereen beseft dat de corona crisis op geen enkele wijze een zegen genoemd kan worden en het wordt breed ervaren als een vloek. Maar zij die de abortus pandemie ook als een vloek ervaren krijgen zware tegenstand en worden gerekend tot de (rest)groep die de mondiale vooruitgang wil tegenhouden. Ook de christen en de kerk houden zich merendeels op de vlakte net als in de tijd van Jeremia. Het mag toch duidelijk zijn dat als God zo radicaal is over het vergieten van onschuldig bloed de maat van zijn gramschap vol raakt en zijn (eind)oordeel vast staat. Deze corona vloek is dan ook een wake-up call om te beseffen dat de abortus pandemie met recht een derde wereld oorlog in de moederschoot kan worden genoemd die bestreden moet worden wil er nog een toekomst zijn voor de mensheid en de wereld. Wees duidelijk en concreet met de Bijbelse duiding van Zegen en Vloek en Kies niet voor de Dood maar voor het Leven opdat je leeft met je nageslacht zoals God dat met klem zegt in Deuteronomium 30:10-20.

L.P. Dorenbos  www.kiesdanhetleven.nl  dorenbos@kiesdanhetleven.nl

Wij lezen vandaag  Zacharia 6:1-7:14  Psalm 22:15-22  https://kiesdanhetleven.nl/bijbellezen/670
Naar alle artikelen